Reumapotilaita hoitavien hoitotyöntekijöiden työtyytyväisyys – erityistarkastelussa työn hallinnan yhteys työtyytyväisyyteen

 TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida reumapotilaita hoitavien hoitotyöntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työn hallintaa sekä työtyytyväisyyteen yhteydessä olevia tekijöitä.

Tutkimusaineisto (n=196, vastausprosentti 33) kerättiin kyselylomakkeella kahden erityisvastuualueen (ERVA-alueen) 11 sairaalan poliklinikka-, päiväsairaala- ja vuodeosastoyksiköissä työskenteleviltä, reumapotilaita hoitavilta hoitotyöntekijöiltä. Kyselylomakkeessa oli kolme osaa: taustamuuttujat, työtyytyväisyys ja työn hallinta. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Hoitotyöntekijät olivat keskimäärin tyytyväisiä työssään. Työtyytyväisyyden taso oli korkeampi vähintään 21 vuotta reumapotilaita hoitaneilla kuin korkeintaan neljä vuotta hoitaneilla sekä poliklinikalla työskentelevillä verrattuna vuodeosastolla työskenteleviin. Työn hallinnan todettiin olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen.

Terveydenhuollon organisaatioissa esimiesten on tärkeä tukea hoitotyöntekijöiden työn hallintaa, sillä se on yhteydessä työtyytyväisyyteen. Erityisesti on tärkeää auttaa hoitotyöntekijöitä tunnistamaan oman työnsä tulos.

Asiasanat: hoitotyö, reuma, työn hallinta, työtyytyväisyys

Miia Kämäräinen, TtM, asiantuntija, Kaunialan Sairaala Oy, miia.kamarainen@kauniala.fi

Anja Rantanen, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet, hoitotiede, anja.rantanen@staff.uta.fi

Tiina Romppanen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Siun sote -kuntayhtymä, tiina.romppanen@siunsote.fi

Liisa Kuokkanen, TtT, sh, th, tutkija, likuokka@gmail.com

Kaija Roine-Mentula, TtM, HK, ylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, kaija.roine-mentula@pshp.fi

Riitta Vuorinen, TtT, kehittämispäällikkö, HUS-kuntayhtymä, riitta.vuorinen@hus.fi

Tarja Suominen, THT, professori, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet, hoitotiede, tarja.suominen@uta.fi