Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt – potilaiden näkökulma

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä potilailla on sairaalaosaston ruokailukäytännöistä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla erikoissairaanhoidossa yhden konservatiivisen hoidon vuodeosaston potilaita (n=10) joulukuussa 2015. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä.

Potilaat toivat esille ruokailuympäristöön, sosiaaliseen kanssakäymiseen, ruokailujen ajoittamiseen sekä ruuan laatuun ja määrään liittyviä asioita. Potilaiden näkemykset ruokailuympäristöstä vaihtelivat. Osa ruokaili mielellään potilashuoneessa sängyn vieressä, ja osa taas kaipasi pöydän ääressä tapahtuvaa, kotoisampaa ruokailutilannetta. Mielipiteet sosiaalisesta kanssakäymisestä ruokailun yhteydessä olivat myös vaihtelevia. Ruokailuun liittyvää palvelua ja avustamista pidettiin riittävänä ja ruuan laatuun oltiin pääasiassa tyytyväisiä.

Potilaat arvostavat perinteisiä sairaalan ruokailukäytäntöjä. He ovat kuitenkin avoimia vaihtoehtoisille tavoille toteuttaa potilasruokailu ja haluavat vaikuttaa ruokailukäytäntöihin.

Asiasanat: potilas, ravitsemus, ruokailu, ruokailukäytännöt, vuodeosasto

Marita Koivunen

TtT, dosentti, kehittämisylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, tutkimus- ja kehittämistoiminta, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, marita.koivunen@satshp.fi

Sanna Suominen

TtM, fysioterapeutti, projektisuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sanna.suominen@satshp.fi

Paula Asikainen

TtT, dosentti, hallintoylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallinto, Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, paula.asikainen@satshp.fi

TILAA TUTKIVA HOITOTYÖ -LEHTI: https://sairaanhoitajat.fi/fioca-oy/tutkiva-hoitotyo/tilaukset/