Sairaanhoitajien ammattipätevyys polikliinisessä hoitotyössä ja tulevaisuuden pätevyyshaasteet

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ 2/2019

Luostarinen P, Meretoja R & Niemi A. 2019. Sairaanhoitajien ammattipätevyys polikliinisessä hoitotyössä ja tulevaisuuden pätevyyshaasteet. Tutkiva Hoitotyö 17(2), 30–39.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata polikliinisten sairaanhoitajien ammattipätevyyttä ja pätevyyshaasteita tulevaisuudessa.

Aineisto ja menetelmät: Polikliinisten sairaanhoitajien (n=63) itsearviointeja verrattiin asiantuntijaryhmän (n=5) määrittämään ammattipätevyyden tavoitetasoon. Aineisto kerättiin Nurse Competence Scale (NCS) -mittarilla vuonna 2015. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja avoimet kysymykset teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Tulokset: Sairaanhoitajat arvioivat ammattipätevyytensä pääosin hyväksi, ainoastaan auttamisen osa-alueella erittäin hyväksi. Poliklinikoilla pidempään työskennelleet arvioivat pätevyytensä tilastollisesti merkitsevästi korkeammaksi työroolin ja hoitotoimien hallinnan osa-alueilla. Sairaanhoitajien itsearvioitu ammattipätevyys oli selvästi asiantuntijaryhmän määrittämää tavoitetasoa matalampi (VAS 70,6 vs 85,1). Tulevaisuuden pätevyyshaasteina kuvattiin polikliininen eritysosaaminen, monialainen potilasohjaus,

työyhteisötaidot, hoidon organisointi- ja järjestelmäosaaminen sekä hoitotyön kehittämisosaaminen.

Päätelmät: Polikliinisten sairaanhoitajien ammattipätevyyden nyky- ja tavoitetilan kuvaaminen auttaa täydennyskoulutuksen kohdentamisessa laadun varmistuksen ja hoitotoimien hallinnan osa-alueilla sekä hoitotyön kehittämisosaamisen vahvistamiseen. Tulevaisuuden pätevyysvaatimuksia lisäävät terveysteknologian ja polikliinisten hoitomahdollisuuksien voimakas kehittyminen.

Asiasanat: ammattipätevyys, Nurse Competence Scale, polikliininen hoitotyö, sairaanhoitajat

LUE LEHTI