Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen heidän itsensä arvioimana

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiseksi sairaanhoitajat arvioivat lääkehoidon osaamisensa ja lääkehoidon osaamisen koulutustarpeensa. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa suomalaisessa sairaalassa internetpohjaisella kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 157 sairaanhoitajaa 716:sta (vastausprosentti 21,9). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Sairaanhoitajat arvioivat lääkehoidon osaamisensa hyväksi. Parhaiten sairaanhoitajat arvioivat hallitsevansa moniammatillisen yhteistyön ja heikoiten yhteistyön potilaan kanssa. Ammattiin valmistumisesta kuluneella ajalla oli positiivinen yhteys sairaanhoitajien arvioihin yleisen lääkehoidon, farmakologian ja fysiologian sekä lääkehoidon käytännön osaamisestaan. Sairaanhoitajat toivoivat koulutusta lääkkeiden yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksista sekä ajankohtaisista aiheista. Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisessa on edelleen kehitettävää. Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan käyttää lääkehoidon koulutuksen ja sairaanhoitajien perehdytyksen kehittämisessä.
Sanna Luokkamäki
TtM, osastonhoitaja
Mikkelin kaupunki, Mikkelin seudun
sosiaali- ja terveystoimi/vammais- ja
vanhuspalvelut
sanna.luokkamaki@hotmail.com
Katri Vehviläinen-Julkunen
THT, professori
Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos
Kuopion yliopistollinen sairaala
katri.vehvilainenjulkunen@uef.fi
Susanna Saano
FaT, proviisori
Kuopion yliopistollinen sairaala,
sairaala-apteekki
susanna.saano@kuh.fi
Marja Härkänen
TtT, post doc tutkija
Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos
marja.harkanen@uef.fi