Sukupuolitaudin saaminen ja hoito tartunnan saaneen kokemana

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sukupuolitaudin saamista ja sen hoitoa tartunnan saaneen kokemana. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin keväällä 2012 kahdeksalta sukupuolitautia sairastavalta henkilöltä ja se analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Sukupuolitautidiagnoosi herätti tiedonjanon, johon sisältyy kysymykset omasta sukupuolitautistatuksesta, taudin luonteesta ja tartunnan lähteestä. Sukupuolitaudin saaminen tuntui taudin vangiksi joutumiselta. Diagnoosin
saamisen jälkeen tarkasteltiin omaa seksihistoriaa, joka merkitsi seksin vaaroihin havahtumista ja toisaalta tartunnan näkemistä riskikäyttäytymisen luonnollisena seurauksena. Sukupuolitaudin hoitoon suhtauduttiin vastuuntuntoisesti, joka oli huolta hoitojen onnistumisesta ja omaa aktiivisuutta hoidossa. Kivuliaiden hoitojen avulla saatiin yliote taudista. Hoitoketjun toiminnasta oli ristiriitaisia kokemuksia. Hoito koettiin pirstaleiseksi, mutta toisaalta sen tuki nähtiin merkittävänä. Hoito katsottiin myös mutkattomaksi ja hoitohenkilökunnan suhtautuminen ammattimaiseksi. Hoitotyössä tartunnan saanutta tulee tukea tiedollisesti ja emotionaalisesti alkuvaiheen kokemusten keskellä. Hoitoketjun toiminnan tulee perustua jatkuvuuteen ja hoitohenkilökunnan hienovaraisuuteen.

Toni Haapa
TtM, TtT-opiskelija
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
haapa.toni.k@student.uta.fi
Tarja Suominen
THT, professori
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
tarja.suominen@uta.fi
Jari Kylmä
FT, TtL, dosentti
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
jari.kylma@uta.fi