Sydäninfarktipotilaiden ensihoidon toteutuminen: dokumenttianalyysi potilasasiakirjoista

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Soini J, Leikkola P, Jokisalo R. 2018. Sydäninfarktipotilaiden ensihoidon toteutuminen: dokumenttianalyysi potilasasiakirjoista. Tutkiva Hoitotyö 16(2), 20−28.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sydäninfarktipotilaiden ensihoidon toteutumista ja ensihoidon kirjaamista yhdessä sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena oli tunnistaa, miten sydäninfarktipotilaiden ensihoidon viiveet esiintyvät hoitoprosessissa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusmenetelmänä on dokumenttianalyysi. Tutkimusaineistoksi valittiin sydäninfarktipotilaiden potilasasiakirjojen (n=100) merkinnät. Aineisto kerättiin havaintorunkoon ja analysointiin sisällönanalyysilla ja kvantifioimalla.

Tulokset: Tutkimusaineisto jaettiin STEMI- (n=33) ja NSTEMIpotilaisiin (n=67). Ensihoito toteutettiin molemmissa potilasryhmissä sekä kohteessa että kuljetusmatkan aikana. Toteutuneiden kirjausten perusteella ensihoito sisälsi voinnin arvioinnin, mittaukset, lääkehoidon, EKG:n rekisteröinnin ja lähettämisen lääkärille sekä kuljetuksen sairaalaan. Ensihoidon viiveet esiintyivät molemmissa potilasryhmissä samansuuntaisina.

Johtopäätökset: Tuotetun tiedon avulla voidaan kehittää ensihoitoa ja hoidon kirjaamista. Potilaat tavoitettiin nopeasti, mutta viiveaikojen lyhentämiseen olisi edelleen pyrittävä.

Asiasanat: dokumenttianalyysi, ensihoito, ensihoitopalvelu, potilasasiakirjat, sydäninfarkti