Synnytyspelkoa lievittävät keinot raskausaikana äitien näkökulmasta –systemaattinen kirjallisuuskatsaus

TUTKIVA HOITOTYÖ -TIIVISTELMÄ

Sandström L, Kangas E, Aho AL. 2019. Synnytyspelkoa lievittävät keinot raskausaikana äitien näkökulmasta –systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkiva Hoitotyö 17(3), 34–43. 

Tutkimuksen tarkoitus: Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata synnytyspelkoa lievittäviä keinoja raskausaikana äitien näkökulmasta.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto haettiin CINAHL-, MEDLINE-, PsycINFO-, Medic-, Melinda- ja Cochrane-tietokannoista sekä manuaalihaulla vuosilta 2008–2018. Aineisto valittiin ennalta määrättyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien perusteella. Aineisto muodostui 22 alkuperäistutkimuksesta, jotka analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Synnytyspelkoa lievittivät erilaisiin filosofioihin perustuvat synnytysvalmennukset, joita olivat perinteinen, mindfulness-, luonnolliseen synnytysfilosofiaan perustuva ja pilates-valmennus. Synnytyspelkoa lievensivät myös tutustuminen synnytysyksikköön ennalta, kognitiivis-behavioraalinen terapia, haptoterapia ja psykoedukaatio sekä kätilön antama raskauden aikainen hoito. Lisäksi läheisten tarjoama tuki ja äidin oma aktiivisuus synnytykseen valmistautumisessa auttoivat synnytyspelkoon.

Päätelmät: Synnytyspelon hoitoon on useita tehokkaita keinoja, joita tulee tarjota äitien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kätilön synnytyssairaalassa pitämä synnytysvalmennus on keskeinen hoitomuoto. Aikaisempi tutkimus painottuu interventiotutkimuksiin, joten jatkossa tarvitaan enemmän laadullisia tutkimuksia äitien itse toteuttamista keinoista.

Lue lehti