Terveydenhoitajien käsitykset työterveyshoitajan työstä erikoistumisopintojen aikana

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveydenhoitajien käsityksiä työterveyshoitajan työstä aikana, jolloin he suorittavat työterveyshuollon erikoistumisopintoja.
Tutkimusaineisto kerättiin opintojen alussa (n = 20) ja lopussa (n = 14) avoimien tiedonkeruulomakkeiden avulla ja analysoitiin induktiivisella
sisällönanalyysilla.
Opintojen alkuvaiheessa terveydenhoitajien käsitykset tulevasta työterveyshoitajan työstä jakautuivat neljään luokkaan: työn monitasoisuus
ja moniammatillisuus, ennaltaehkäisevä työote, asiantuntijuus työelämän osapuolille ja työsuojelun tuki. Loppuvaiheessa käsitykset työstä tiivistyivät
kahteen luokkaan: lainsäädännön ohjaama työterveyden edistäminen sekä verkostoitunut ja muuttuviin asiakastarpeisiin reagoiva työ. Opintojen
aikana käsitys työstä näytti laajentuvan, mutta samalla jäsentyvän. Ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin sopivasti korostui opintojen myötä
ajattelu työhön liittyvästä verkostoitumisesta ja eritasoisiin asiakastarpeisiin vastaamisesta.
Keskeisiä haasteita ovat edelleen hyvinvointiperustaisten ajattelu- ja toimintatapojen hallinta sekä yksilö- että organisaatiotasolla, vahvat verkostotaidot
sekä vahvan terveyden asiantuntijan roolin sisäistäminen suhteessa asiakasyrityksiin.

Kati Utriainen
TtT, suunnittelija
kati.utriainen@oulu.fi
Leena Ala-Mursula
LT, professori (ma)
leena.ala-mursula@oulu.fi