Terveydenhoitajien kokemuksia lapsen painonhallinnan puheeksi ottamisesta neuvolatyössä

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ 2/2019

Junno U-M, Pietilä A-M & Häggman-Laitila A. 2019. Terveydenhoitajien kokemuksia lapsen painonhallinnan puheeksi ottamisesta neuvolatyössä. Tutkiva Hoitotyö 17(2), 14–21.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lastenneuvolassa toimivien terveydenhoitajien kokemuksia tekijöistä, jotka edistävät ja vaikeuttavat lapsen painonhallinnan

puheeksi ottamista vanhempien kanssa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin yksilöllisin teemahaastatteluin lastenneuvolan terveydenhoitajilta (n=19) syys-lokakuussa 2015. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä.

Tulokset: Lapsen painonhallinnan puheeksi ottamista edistivät terveydenhoitajan eettinen ja perhekeskeinen työtapa, työvälineistön hyödyntäminen, uuteen tietoon perehtyminen, ja hyvin organisoitu neuvolatyö. Lisaksi perheen vakaa elämäntilanne, myönteinen suhtautuminen ja motivoituneisuus terveisiin elintapoihin helpottivat keskustelun aloittamista aiheesta. Perheen kuormitustekijät, vanhempien negatiivinen asenne neuvolatyöhön sekä puutteet terveydenhoitajan ammattitaidossa ja ajankäytössä vaikeuttivat asiaa.

Päätelmät: Lapsen painonhallinnan puheeksi ottamista kehitettäessä on huomioitava terveydenhoitajien tieto- ja taitoperustan ajantasaisuus, työmenetelmien kehittäminen vanhempien motivointiin, riittävän ajan varaaminen vastaanotoille, asiakassuhteen jatkuvuuden varmistaminen ja perheen kuormitustekijöiden merkityksen tunnistaminen ohjauksessa.

Asiasanat: lapsen painonhallinta, neuvolatyö, puheeksi ottaminen, teemahaastattelu, terveydenhoitaja

LUE LEHTI