Terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuusasenteet sairaalassa SAQ-mittarilla arvioituna

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Metsälä J, Roos M, Niiniviita L, Hakala P, Suominen T. 2018. Terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuusasenteet sairaalassa SAQ-mittarilla arvioituna. Tutkiva Hoitotyö 16(2), 11–19.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuusasenteita sairaalassa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) -mittarilla yhden sairaalan 12 vuodeosastolta vuonna 2014. Tutkimukseen osallistui 78 työntekijää, vastausprosentti oli 19,4. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja stressin tunnistamiseen liittyvät potilasturvallisuusasenteet olivat positiivisia. Kriittisimpiä asenteet olivat ylilääkäri- ja ylihoitajatason johtamista sekä työoloja kohtaan. Sukupuoli, tutkinto, viimeisin koulutus, työvuorot ja täydennyskoulutuksessa saatu tieto potilasturvallisuudesta olivat yhteydessä potilasturvallisuusasenteisiin.

Päätelmät: Täydennyskoulutusta potilasturvallisuudesta tulee hyödyntää kehittämistyössä monipuolisesti, koska se on positiivisesti yhteydessä potilasturvallisuusasenteisiin ja siten positiiviseen potilasturvallisuuskulttuuriin. Erityisesti vuorotyötä tekevän hoitohenkilökunnan potilasturvallisuusasenteiden vahvistaminen on tärkeää, koska sairaalaympäristössä heidän asenteidensa merkitys korostuu potilaiden turvallisen hoidon toteuttamisessa.

Asiasanat: potilasturvallisuus, potilasturvallisuusasenteet, potilasturvallisuuskulttuuri, SAQ-mittari, terveydenhuoltohenkilöstö