Terveysasemien työpaikkakulttuuri omahoitajien arvioimana

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Suomessa avoterveydenhuollon hoitajia koskeva tutkimus on vähäistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveysasemien omahoitajien arvioita organisaationsa työpaikkakulttuurista.

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kohderyhmänä olivat yhden kaupungin kaikki terveysasemien omahoitajat (N=300). Työpaikkakulttuuria arvioitiin Nursing Context Index (NCI) -mittarilla. Aineisto (n=115) analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Omahoitajien arvio työpaikkakulttuurista oli melko positiivinen. Omahoitajat kokivat ajoittain työssään stressiä. Heidän työtyytyväisyytensä oli kohtalaista, ja työympäristönsä he kokivat kohtalaisen hyväksi. Stressiä omahoitajille aiheutti eniten työmäärä. Työtyytyväisyyden osa-alueista henkilökohtainen tyytyväisyys sai korkeimmat pisteet. Omahoitajien työympäristössä toimi parhaiten yhteistyö lääkäreiden kanssa. Työkokemuksen pituus omahoitajan työssä oli yhteydessä työtyytyväisyyden ulottuvuuteen (p=0,002). Koulutuksiin osallistumisella (p=0,019), työkokemuksen pituudella nykyisessä työpaikassa (p=0,005) ja omahoitajan työssä (p<0,001) sekä työparien lukumäärällä (p=0,001) oli yhteys siihen, miten tyytyväisiä vastaajat olivat kouluttautumismahdollisuuksiinsa.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä terveysasemien työpaikkakulttuuria, sillä kehittämistyön tulee lähteä liikkeelle olemassa olevan työpaikkakulttuurin ymmärtämisestä.

Asiasanat: omahoitaja, terveyskeskus, työpaikkakulttuuri

Hanne Sannemann

TtM, sairaanhoitaja (AMK), hanne.sannemann@gmail.com

Mervi Roos

TtM, tohtori-opiskelija, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, mervi.roos@uta.fi

Brendan McCormack

PhD, Professor, Queen Margaret University, School of Health Sciences, BMcCormack@QMU.ac.uk

Paul Slater

Dr, Lecturer in Statistics, Ulster University School of Nursing, pf.slater@ulster.ac.uk

Tarja Suominen

THT, professori, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, tarja.suominen@uta.fi

TILAA TUTKIVA HOITOTYÖ -LEHTI: https://sairaanhoitajat.fi/fioca-oy/tutkiva-hoitotyo/tilaukset/