Työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet, esimiestuki ja kohtelun oikeudenmukaisuus

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia, esimieheltä saatua tukea ja kohtelun oikeudenmukaisuutta äitiys- ja lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon toimintayksiköistä (n = 226) koko Suomesta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Aineisto analysoitiin tilastollisilla menetelmillä.

Työntekijät pitivät vaikuttamismahdollisuuksiaan työssä hyvinä sekä kokivat kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisiksi. Esimieheltä saatu osaamista vahvistava tuki koettiin tyydyttäväksi. Heikoimmin toteutuivat työntekijöiden mahdollisuudet osallistua työnohjaukseen ja työnkiertoon tai saada tukea kouluttautumiseen ja oman työn kehittämiseen. Esimieheltä saatu osaamista vahvistava tuki koettiin huonommaksi pienissä kunnissa ja työyksiköissä suurempiin verrattuna. Käytännön työn ja johtamisen kehittämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota työelämän avoimen johtamis- ja päätöksentekokulttuurin luomiseen, yksiköiden henkilöstömäärään sekä esimiesten toimenkuviin ja johtamisosaamiseen.

Ulla Olsbo
TtM, osastonhoitaja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
ulla.olsbo@ppshp.fi

Satu Elo
TtT, yliopistonlehtori
Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos
Medical Research Center, Oulun
yliopistollinen sairaala
satu.elo@oulu.fi

Nina Halme
TtT, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
nina.halme@thl.fi

Outi Kanste
TtT, dosentti, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
outi.kanste@thl.fi