Tyypin 2 diabetekseen liittyvät pelot – mittarin kehittäminen ja esitutkimus

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tarkoituksena on kuvata tyypin 2 diabetesta sairastavien henkilöiden sairauteen liittyviä pelkoja kartoittavan mittarin kehittämistä ja arvioida mittarin toimivuutta.

Mittarin teoreettinen rakenne perustuu kirjallisuuskatsaukseen. Katsaukseen valittiin 32 tieteellistä artikkelia, joista luotiin mittarin rakenne induktiivisen sisällönanalyysin avulla, ja sitä täydennettiin asiantuntija-arviointien perusteella. Kehitetty mittari sisälsi 69 pelkoja mittaavaa Likertasteikollista väittämää. Väittämille laskettiin asiantuntija-arvioinnin perusteella sisältövaliditeetti-indeksit, jotka osoittivat muuttujien erinomaista sisältövaliditeettia.

Esitutkimukseen osallistui 64 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä vuonna 2015. Esitutkimuksen tulokset kuvailtiin summamuuttujina. Cronbachin alfakertoimet (α=0,78–0,97) osoittivat summamuuttujien olevan sisäisesti johdonmukaisia. Esitutkimuksen perusteella mittari oli vastaajille ymmärrettävä ja selkeä.

Jatkossa mittarin rakennetta tarkennetaan ja sitä testataan edustavammalla otoksella. Tulevaisuudessa mittaria voidaan käyttää diabetesta sairastavien pelkojen kartoittamiseen ja näin saada tietoa, jonka avulla ohjausta voidaan toteuttaa yksilöllisemmin hoitotyössä.

Asiasanat: esitutkimus, mittarin kehittäminen, pelko, tyypin 2 diabetes, validiteetti

Tutta Tanttari, TtM, yhteyspäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, terveys- ja sosiaalipalvelut -yksikkö, tutta.tanttari@tamk.fi

Anja Rantanen, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteet, hoitotiede, anja.rantanen@uta.fi

Anna-Maija Koivisto, FM, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteet, anna.m.koivisto@uta.fi

Katja Joronen, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteet, hoitotiede, katja.joronen@uta.fi