Uuteen tehohoidon toimintayksikköön siirtymisen haasteet sairaanhoitajien kokemana

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien kokemia haasteita ja selviytymistä tukevia tekijöitä heidän valmistautuessaan tehohoito-osaston ja valvontayksiköiden yhdistämiseen.

Tutkimusaineisto kerättiin teho-osaston ja valvontayksiköiden hoitohenkilökunnalta (n=20). Aineisto koostuu sairaanhoitajien eläytymismenetelmällä tuottamista tarinoista. Tarinat analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tutkimustulosten mukaan sairaanhoitajat kohtaavat haasteita, jotka koskevat työssä selviytymiseen vaikuttavia henkilökohtaisia tekijöitä, hoitohenkilökunnan yhteistyötä ja uutta toimintaympäristöä. Osallistujat ennakoivat tarvitsevansa tiedollista, konkreettista ja sosiaalista tukea kollegoiltaan tulevaisuuden kliinisissä hoitotilanteissa.

Päätelmänä voidaan esittää, että tiimihengen edistäminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa henkilökunnan yhteistyön sujuvuus, vertaistuen saaminen sekä joustavat hoitotyön toiminnot yksiköitä yhdistettäessä. Henkilökunnalle on tärkeää järjestää yhteisiä koulutustilaisuuksia uusien potilasryhmien hoitomenetelmistä ja uusista laitteista. Lisäksi tarvitaan palavereita ja työpajoja, joissa voidaan sopia yhteisistä toimintatavoista ja käytänteistä.

Asiasanat: laadullinen tutkimus, sairaanhoitaja, selviytyminen, tuki, yhteistyö

Mari Salminen-Tuomaala, TtT, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, mari.salminen-tuomaala@seamk.fi

Liisa Ala-Hynnilä, ESH, osastonhoitaja, Seinäjoen keskussairaala, tehostetun hoidon toimintayksikkö, liisa.ala-hynnila@epshp.fi

Kati Hämäläinen, ESH, sairaanhoitaja, Seinäjoen keskussairaala, tehostetun hoidon toimintayksikkö, kati.hamalainen@epshp.fi

Heikki Ruohomäki, ESH, apulaisosastonhoitaja, Seinäjoen keskussairaala, tehostetun hoidon toimintayksikkö, heikki.ruohomaki@epshp.fi