Yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijöiden tutkimustiedon käytön osaaminen

TUTKIVA HOITOTYÖ 1/2019 – TIIVISTELMÄ

Heikkilä A, Hupli M, Katajisto J & Leino-Kilpi H. 2019. Yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijöiden tutkimustiedon käytön osaaminen. Tutkiva Hoitotyö 17(1), 3–11.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida yliopistosairaaloissa työskentelevien hoitotyöntekijöiden tutkimustiedon käytön osaamista sekä osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimukseen osallistui kolmen yliopistosairaalan sisätautien ja kirurgisen hoitotyön alueella työskentelevää sairaanhoitajaa, apualaisosastonhoitajaa ja osastonhoitajaa (n=137). Vastausprosentti oli 15,3. Tutkimusaineisto kerättiin Tutkimustiedon käytön osaaminen (TuTiKO) -kyselyllä sähköisesti vuosina 2012–2013 ja analysoitiin tilastollisesti.

Tulokset: Hoitotyöntekijöiden suhtautuminen tutkimustiedon käyttöön on melko myönteisestä, ja he arvioivat omat taitonsa keskinkertaisiksi. Heidän tietotestillä mitatut tutkimustiedon käytön tietonsa ovat heikot. Ikä, tutkinto, esimiesasema, työkokemus, työskentely sisätautien osastolla ja täydennyskoulutus olivat yhteydessä hoitotyöntekijöiden tutkimustiedon käytön osaamiseen.

Päätelmät: Hoitotyön koulutusta tulee kehittää tutkimustiedon käytön opetussisältöjen ja pedagogisten ratkaisujen osalta. Työssä olevat hoitotyöntekijät tarvitsevat systemaattista ja monipuolista tutkimustiedon käytön osaamisen kehittämistä ja johtamista. Jatkossa tarvitaan systemaattista ja monipuolista hoitotyöntekijöiden tutkimustiedon käytön osaamisen arviointia ja pitkittäisseurantaa.

 

Asiasanat: hoitotyöntekijä, näyttöön perustuva toiminta, osaaminen, tutkimustiedon käyttö