Logo

Asiantuntijajaostot

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä, joiden jäsenistä vähintään 1/3 on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Näiden lisäksi asiantuntijajaostossa voi olla jäseninä myös muita ammattiryhmiä. Asiantuntijajaostolta ei peritä jäsenmaksua. Asiantuntijajaostoksi liittyminen tapahtuu siten, että ammatillinen yhdistys/erikoisalajärjestö täyttää ja lähettää sähköisesti alla olevan hakemuksen, joka käsitellään Sairaanhoitajaliiton hallituksessa. Hallituksen hyväksynnän jälkeen uusi asiantuntijajaosto tekee yhteistyösopimuksen Sairaanhoitajaliiton kanssa.

Asiantuntijaosto ja Sairaanhoitajaliitto edistävät yhdessä

 • asiantuntijatehtävissä toimivien sairaanhoitajien osaamista, koulutusta, asemaa ja arvostusta
 • vaikuttamisyhteistyötä mm. nostamalla esiin yhteisiä ajankohtaisia asioita ja laatimalla yhdessä lausuntoja sekä jakamalla asiantuntijuutta
 • molemmin puolista näkyvyyttä viestintäkanavissa

Asiantuntijajaostolla on mahdollisuus yhteistyöhön Sairaanhoitajaliiton lisäksi

 • Sairaanhoitajaliiton alueyhdistysten kanssa
 • Fiocan kanssa
 • Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa

Yhteistyömuodoista tarkemmin yhteistyösopimuksessa, josta lisätietoja antaa Sairaanhoitajaliitosta Liisa Karhe (liisa.karhe@sairaanhoitajat.fi).

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoja ovat:

 • Suomen Hygieniahoitajat ry
 • Terveydenhuollon osastonhoitajat Teos ry
 • Suomen Neurohoitajat ry
 • Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto
  • Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto perustettiin 2007 ja verkosto liittyi 2018 Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi. Jäseniä on ympäri Suomea; yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollossa. Kliininen osaaminen kattaa sairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian, bioanalytiikan ja kuvantamisen alueet. Verkostomme kokoontuu vuosittain pidettävään symposiumiin. Suurin osa 90 % on hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita (Clinical Nurse Specialist, CNS), jotka ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Heillä on tiedekorkeakoulun maisterin/ tohtorin tutkinto tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto. Hoitotyön kliiniset asiantuntijat toimivat kouluttajina, kehittäjinä, konsultteina ja tutkijoina oman organisaationsa lisäksi sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaen näin hoitotyön kliiniseen kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Tervetuloa uudet asiantuntijajaostot!

 • Suomen Parkinsonhoitajat ry
 • Suomen Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry
  • Yhdistyksemme tärkein tehtävä on ammattitaidon ylläpito koulutuksen ja verkostoitumisen kautta. Jäseniksemme ovat tervetulleita terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidosta kiinnostuneet henkilöt.
 • Diabeteshoitajat ry
  • Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia diabeetikkojen hoidonohjaukseen ja neuvontaan osallistuvan hoitohenkilökunnan yhteistyöelimenä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa sekä edesauttaa diabeteksen ehkäisyä ja hoidon kehittymistä.
   • yhteistyö Suomen Diabetesliitto ry:n ja muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa
   • suunnittelee ja kehittää diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan täydennyskoulutusta
   • harjoittaa tiedotustoimintaa
 • Lastenneurologian hoitajat ry
 • Suomen endoproteesihoitajat ry
  • Endoproteesihoitaja on tekonivelpotilaan hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut sairaanhoitaja tai fysioterapeutti, joka työskentelee poliklinikalla, leikkausosastolla, vuodeosastolla tai fysioterapiayksikössä. Suomen Endoproteesihoitajat ry on perustettu vuonna 2001. Yhdistys on valtakunnallinen ja siihen voivat liittyä jäseniksi kaikki tekonivelpotilaiden hoitotyötä ja kuntoutusta tekevät ammattihenkilöt ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yhteisöt.Yhdistyksen tarkoituksena on tekonivelpotilaiden hoitoon osallistuvien ammatillisen kehittymisen edistäminen sekä tekonivelpotilaiden tiedonsaannin ja potilasohjauksen kehittäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää tekonivelpotilaiden hoitotyön ja kuntoutuksen alalla toimivien ammattilaisten yleisiä ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja sekä jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammattiin liittyvissä asioissa järjestämällä koulutusta, neuvontatilaisuuksia ja tekee tarvittavia selvityksiä.
 • Suomen Reumahoitajayhdistys ry
  • Yhdistyksen tehtävänä on edistää tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja reumaa sairastavien hoitotyötä sekä kehittää hoitoa yhteistyössä hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa. Jäsenistö koostuu yliopistosairaalassa, keskussairaalassa ja perusterveydenhuollossa työskentelevistä sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista. He toimivat hoitotyönasiantuntijoina muun muassa nivel- ja selkärankareumassa sekä harvinaisissa sairauksissa kuten vaskuliiteissa. Potilaiden kanssa tehtävä yhteistyö on äärettömän tärkeää ja tavoitteenamme on hyvä reuman hoito. Yhdistyksenä olemme vuosien aikana olleet mukana kehittämässä potilaille ja reumahoitajille tarkoitettuja erilaisia hoitoon liittyviä työkaluja. Toimintamme koostuu vuosittaisista kaksi päiväisestä seminaarista sekä julkaisemme kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Reumahoitaja-verkkolehteä.
 • HIVpoint

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostohakemus