Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Arvostava johtaminen ja hoitotyön vetovoimaisuus terveyskeskusten vuodeosastoilla

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata arvostavaa johtamista ja hoitotyön vetovoimaisuutta terveyskeskusten vuodeosastoilla hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

Marianne Kuusisto, TtM, terveysalan päätoiminen tuntiopettaja, Vamia, hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveysala, marianne.kuusisto@vamia.fi 
Merja Harmoinen, TtT, post doc -tutkija, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede, merja.harmoinen@tuni.fi 
Tarja Suominen, THT, Professori, emerita, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede, tarja.suominen@tuni.fi 
Mervi Roos, TtM, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede, mervi.roos@tuni.f

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata arvostavaa johtamista ja hoitotyön vetovoimaisuutta terveyskeskusten vuodeosastoilla hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä yhden maakunnan alueella sijaitsevien terveyskeskusten vuodeosastojen hoitohenkilökunnalta. Kyselylomake sisälsi Arvostavan johtamisen (AMS 2.0) ja Hoitotyön vetovoimaisuus -mittarit. Tutkimukseen hyväksyttiin 112 vastaajan vastaukset. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tutkimuksen tulokset: Arvostava johtaminen toteutui terveyskeskuksen vuodeosastoilla keskitasoisesti. Arvostavan johtamisen ulottuvuuksista parhaiten toteutui tasa-arvoisuus ja heikoiten suunnitelmallinen johtaminen. Hoitotyön vetovoimaisuus arvioitiin melko heikoksi. Taustamuuttujilla oli yhteys arvostavaan johtamiseen ja hoitotyön vetovoimaisuuteen. Arvostavalla johtamisella oli positiivinen yhteys hoitotyön vetovoimaisuuteen.

Päätelmät: Arvostava johtaminen on yksi keino edistää hoitotyön vetovoimaisuutta terveyskeskuksen vuodeosastolla. Terveyskeskusten vuodeosastojen vetovoimaisuudesta on huolehdittava, jotta saadaan riittävästi osaavaa hoitohenkilökuntaa toteuttamaan laadukasta hoitotyötä.

Avainsanat: hoitohenkilökunta, hoitotyön johtaminen, perusterveydenhuolto, vetovoimaisuus

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Arvostavan johtamisen toteutuessa hyvin, hoitohenkilökunta sitoutuu työhönsä ja heillä on vähemmän aikeita vaihtaa työpaikkaa tai ammattia.

• Hoitoalan vetovoimaisuus on heikentynyt.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Arvostava johtaminen toteutui keskitasoisesti terveyskeskusten vuodeosastoilla.

• Hoitotyön vetovoimaisuus terveyskeskusten vuodeosastoilla oli melko heikkoa.

• Arvostava johtaminen oli positiivisesti yhteydessä hoitotyön vetovoimaisuuteen. Mitä paremmin arvostavan johtamisen arvioitiin toteutuvan terveyskeskuksen vuodeosastolla, sitä vetovoimaisempana hoitotyötä pidettiin.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvostavan johtamisen ja terveyskeskusten vuodeosastotyön edelleen kehittämiseen ja sitä kautta myös vuodeosastoilla usein hoidossa olevien iäkkäiden hoitotyön vetovoimaisuuden lisäämiseen.

• Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitotyön vetovoimaisuutta on tärkeää edistää, jotta saadaan riittävästi työntekijöitä hoitoalalle toteuttamaan laadukasta hoitotyötä.

• Tutkimuksen tuloksia on tärkeää käsitellä myös hoitotyön johtajien koulutuksessa ja rekrytoinnissa.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.