Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Tutkimusten mukaan sairaanhoitajia tarvitaan

Kiistaton tutkimusnäyttö osoittaa sairaanhoitajien työn vaikuttavan merkittävästi hoitotuloksiin.

Sairaanhoitajien työtä arvioidaan potilastuloksilla

Sairaanhoitajien tekemää työtä voidaan arvioida hoitotyön tuottamilla potilastuloksilla. Tällöin arvioidaan, miten sairaanhoitajien tekemä hoitotyö vaikuttaa potilaiden terveydentilaan, toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sairauksista paranemiseen.

Sairaanhoitajien tuottama lisäarvo näkyy esimerkiksi siinä, että he tutkitusti lievittävät ja vähentävät potilaiden oireita, saavat potilaat hoitomyönteisemmiksi ja sitoutumaan paremmin hoitoon.

Erityisesti elintapa- ja elintasosairauksien hoidossa ja terveydenedistämistyössä sairaanhoitajien asiantuntijuus ja potilasohjaus on tärkeää.

Sairaanhoitajien työ näkyy myös potilaiden ja omaisten tietotason nousemisena, potilaan itsetunnon, ja toimintakyvyn kohoamisena sekä lyhentyneinä hoitoaikoina.

Sairaanhoitajien vastaanotoilla käyvät potilaat arvostivat hoidon jatkuvuutta ja hoidon räätälöimistä tarpeiden mukaan. Potilaat saivat sairaanhoitajilta hoitotyölle ominaista kokonaisvaltaista ja empaattista hoitoa. Lisäksi sairaanhoitajat toimivat potilaan puolestapuhujina.

Näyttöön perustuvaa toimintaa

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan tai asiakkaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä.

Parhaalla ajantasaisella tiedolla tarkoitetaan luotettavaa tutkimustietoa tai sen puuttuessa muuta luotettavaksi arvioitua tietoa, esimerkiksi asiantuntijoiden konsensusta asiasta.

Näyttöön perustuvassa päätöksenteossa hyödynnetään myös työntekijän kokemustietoa, tietoa toimintaympäristöstä ja resursseista sekä potilaalta ja asiakkaalta itseltään tai hänen läheiseltään saatua tietoa hänen elämäntilanteestaan ja resursseistaan.

Tutkimusnäyttöä hyödynnettäessä huomioidaan näytön vahvuus, joka vaihtelee käytetyn tutkimusasetelman ja tutkimuksen laadun mukaan. Vahvinta näyttöä edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön, hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen onkin kirjattu keskeisimpiin kansallisiin terveyspoliittisiin asiakirjoihin. 

Terveydenhuoltolaki

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus

Suomen Sairaanhoitajien yhteistyötaho Hoitotyön Tutkimussäätiö eli Hotus on kansallisesti ainutlaatuinen tutkimusnäytön välittäjä hoitotyössä toimiville.

Säätiö kokoaa, arvioi ja tiivistää tutkimusnäyttöä helpommin käytäntöön sovellettavaan muotoon. Säätiön tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista hoitotyön käytäntöjen kehittämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. 

Hoitotyön tutkimussäätiön sivut

Valmiit ja valmisteilla olevat hoitotyön suositukset