Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Ammattietiikka ja kollegiaalisuus

Suomen Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien eettistä päätöksentekoa heidän päivittäisessä työssään. Kollegiaalisuus on osa hoitotyön eettistä perustaa. Se vaikuttaa sairaanhoitajien ammattikunnan sisäiseen yhteinäisyyteen ja asemaan yhteiskunnassa.

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet

Suomen Sairaanhoitajien tuottamat Sairaanhoitajien eettiset ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajille, muille terveydenhuollossa työskenteleville sekä väestölle sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa ja hänen työnsä periaatteet.

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet


Sairaanhoitaja* on hoitotyön asiantuntija, jonka työn päämääränä on terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hoito sekä kärsimyksen lievittäminen.

Eettiset ohjeet kuvaavat sairaanhoitajien työn eettiset arvot ja periaatteet sairaanhoitajille, alaa
opiskeleville, muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä potilaille** ja yhteiskunnalle. Niiden perusteella sairaanhoitaja edistää potilaiden hyvää hoitoa sekä välttää potilaalle aiheutuvaa haittaa.

Hyvän hoidon asiantuntija

Sairaanhoitaja kunnioittaa ihmisarvoa elämän kaikissa vaiheissa ja kohtaa jokaisen potilaan arvokkaana yksilönä. Sairaanhoitaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta sekä tukee ja kannustaa potilasta osallisuuteen hoidossaan ja sitä koskevassa päätöksenteossa.

Sairaanhoitaja kohtelee potilaita oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Sairaanhoitaja hoitaa jokaista potilasta samanarvoisesti, huomioiden kunkin yksilöllisen elämäntilanteen ja hoidon tarpeen.

Asiantunteva yhteistyökumppani

Sairaanhoitaja toimii potilaan sekä hänen läheistensä kanssa yhteistyössä potilaan parhaaksi. Sairaanhoitaja kunnioittaa potilaan yksityisyyttä, noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja varmistaa osaltaan, että potilaan hoitoon ja hyvinvointiin liittyvä luottamuksellinen tiedonkulku muiden hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa toteutuu.

Sairaanhoitaja työskentelee kollegiaalisesti, arvostaa omaa ja muiden sairaanhoitajien asiantuntemusta ja tukee ammattiryhmänsä jäseniä ammatillisessa kehittymisessä ja päätöksenteossa.

Sairaanhoitaja työskentelee yhteistyössä muiden ammattilaisten ja hoitoon osallistuvien kanssa, kunnioittaa heidän osaamistaan sekä edistää vastavuoroista moniammatillisuutta, jonka yhteisenä päämääränä on potilaan hyvän hoidon toteutuminen.

Sairaanhoitaja on vastuussa omasta työstään potilaille ja heidän läheisilleen sekä työnantajalleen ja
yhteiskunnalle. Sairaanhoitajalla on oikeus yksityisyyteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus tulla
kohdelluksi arvostavasti ammattiuransa kaikissa vaiheissa.

Hoitotyön vaikuttaja

Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön asiantuntijana siitä, että hoitotyötä kehitetään ja arvioidaan näyttöön perustuvasti. Sairaanhoitajalla on oikeus ja velvollisuus osaamisensa ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä oikeus työolosuhteisiin, joissa ammatillinen kehittyminen ja hoitotyön kehittäminen ovat mahdollisia.

Sairaanhoitaja edistää työilmapiiriä, jossa hoitotyön eettisyys toteutuu, ja puuttuu epäeettiseen toimitaan sen havaitessaan.

Sairaanhoitaja osallistuu hoitotyön kehittämiseen ja sitä koskevaan päätöksentekoon erilaisissa paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissään. Kaikissa tehtävissään sairaanhoitaja edistää yksilöllistä, yhteiskunnallista ja globaalia terveyttä sekä hyvinvointia.

*Sairaanhoitajalla tarkoitetaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön ja AMK-ensihoitajan tutkinnon
suorittaneita.
** Potilaalla viitataan laajassa merkityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon potilaisiin ja asiakkaisiin.

Etiska riktlinjer för sjukskötare

Code of Ethics for Nurses

Eettisten ohjeiden taustaa

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet hyväksyttiin Suomen Sairaanhoitajien liittokokouksessa alun perin 28.9.1996. Eettiset ohjeet päivitettiin keväällä 2021.

Päivitystyöryhmä

Päivitystyöryhmässä olivat puheenjohtajana dosentti Mari Kangasniemi Turun yliopistosta, sairaanhoitaja (yamk) Miia Vasse HUS:sta, ylihoitaja Tarja Poikkeus Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, toiminnanjohtaja Nina Hynninen Oulun seudun Mäntykoti ry:stä, dosentti Helena Siipi Turun yliopistosta, projektipäällikkö Minna Hökkä EduPal-hankkeesta ja koulutusjohtaja Kajaanin ammattikorkeakoulusta sekä asiantuntija Liisa Karhe Suomen Sairaanhoitajista. Kiitämme ruotsinkielisen käännöksen tarkistuksesta Sjuksköterskeföreningenin Anne Nylundia tiimeineen.

Tilaa eettisiä ohjeita

Kollegiaalisuus – kohti yhteistä tavoitetta

Kollegiaalisuus tarkoittaa sairaanhoitajien välistä tasa-arvoista ja vastavuoroista suhdetta. Kollegiaalisuus tukee sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä ja tähtää yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eli potilaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Kollegiaalisuusohjeet

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet suomeksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet ruotsiksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet englanniksi

Webinaari: Kollegiaalisuus – kohti yhteistä tavoitetta

Kollegiaalisuusohjeiden käyttäminen

Aloita työyhteisössäsi keskustelu kollegialisuusohjeiden pohjalta. Keskustelkaa yhdessä työyhteisön vahvuuksista ja kehittämistä vaativista asioista. Vastuu asioiden esille ottamisesta kuuluu jokaiselle.

Kehittämistä varten on tärkeää asettaa realistiset tavoitteet, miettiä tarvittavat toimenpiteet ja tehdä aikataulu. On myös hyvä nostaa esiin työyhteisössä jo olevat vahvuudet ja tuntea niistä ylpeyttä. Kollegiaalisuutta voi oppia ja kehittää.

Kollegiaalisuusohjeiden taustaa

Suomen Sairaanhoitajat julkaisi kollegiaalisuusohjeet Sairaanhoitajapäivillä 2014. Idea niiden laatimiseen tuli jäsenistöltä. Työn pohjalla on systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja asiantuntijapaneeli. 

Kollegiaalisuustyöryhmän jäsenet

Mari Kangasniemi, lehtori, Itä-Suomen yliopisto TtT, työryhmän puheenjohtaja

Katariina Arala, sairaanhoitaja, TtM-opiskelija Turun yliopisto

Toni Haapa, hoitotyön kliininen opettaja, TtT –opiskelija

Marko Knuutila, osastonhoitaja, TtM-opiskelija, Uudenmaan sairaanhoitajien pj

Anna Suutarla, sh, th ,TtM, Suomen Sairaanhoitajat

Eva Tilander, sh, TtM, Suomen Sairaanhoitajat

Tilaa kollegiaalisuusohjeita