Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, joka tuo esille erityisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi sairaanhoitajana. Nimike antaa perusteet uudenlaisiin tehtävänkuviin ja osaamiseen perustuvaan palkkakehitykseen.

Hyödynnä erityispätevyysnimike urallasi etenemiseen

Parhaat mahdollisuudet nimikkeen hyödyntämiseen saat, kun neuvottelet nimikkeen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä työnantajasi kanssa ennen kuin haet nimikettä.

Osoita osaamisesi

Sinulle, joka olet jo edennyt urallasi, Sairaanhoitajaliitto tarjoaa mahdollisuuden hakea erityispätevyysnimikettä.

Voit hakea erityispätevyysnimikettä, jos erityinen osaamisesi on jokin seuraavista:

  • kliininen hoitotyö (kaikki eri erikoisalat)
  • hoitotyön tiedonhallinta
  • hoitotyön johtaminen.

Erityisosaamisen tunnustamisen tavoitteena on tukea ammatillista osaamista sekä ura- ja palkkakehitystä. Se ottaa huomioon koulutuksen, kokemuksen ja muun toiminnan avulla vaihtoehtoiset väylät saavuttaa saavuttaa työelämässä tarvittavaa erityisosaamista.

Esimiehille erityispätevyys tarjoaa työkalun henkilöstön osaamisen tunnistamiseen,kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi se mahdollistaa osaamiseen ja työtehtävien vaativuuteen perustuvan palkitsemisen. Kun sairaanhoitajan osaaminen tarkentuu kokonaisuudessaan esimiehelle, se luo mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Tämä lisää alalle sitoutumista sekä työyhteisön vetovoimaisuutta.

Erityispätevyyden tavoite on vahvistaa näyttöön perustuvia työkäytäntöjä sekä parantaa hoitotyön laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Hakuohjeet

Erityispätevyysnimikkeen myöntämisen pääkriteereitä on kolme:

  • Koulutus
  • Työkokemus
  • Muu toiminta, kuten opettaminen, ohjaaminen, kehittäminen tai julkaisut

Nimikettä voivat hakea Sairaanhoitajaliiton jäsenet, jotka ovat olleet jäseniä vähintään kaksi vuotta. Nimikkeen myöntämiseen vaaditaan, että Sairaanhoitajaliiton jäsenmaksu on maksettu vähintään hakuvuonna ja sitä edeltäneenä vuonna.

Erityispätevyysnimikkeen hakuaika on syksyisin erikseen ilmoitettuna aikana. Sitä haetaan Sairaanhoitajaliiton verkkoportfolion avulla.

Erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää.

Nimikkeen saanut voi tilata itselleen Kalevala-korun suunnitteleman erityispätevyysmerkin.

Erityispätevyysmerkki

Arviointikriteerit perustuvat Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen yhteiseen näkemykseen erityispätevyydestä ja sen arvioimisesta.

Nimikkeen myöntämisen kriteerit

Johtamisen erityispätevyyden hakuohjeet

Hakemus tehdään Tehyn sivuilla hakuaikana, joka ilmoitetaan kunakin vuonna erikseen. Haku on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa täytetään hakulomake, tämän jälkeen erillinen portfoliolomake lähetetään sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Portfoliolomakkeella hakija kuvaa ja arvioi omaa johtamisosaamistaan.

Johtamisen erityispätevyyden kriteerit löytyvät hakuoppaasta. Hakuprosessissa tulee osoittaa, että kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

Täydennyskoulutus

Sinulla tulee olla vähintään 40 opintopisteen verran perustutkinnon jälkeistä täydennyskoulutusta. Näistä vähintään 30 opintopistettä tulee olla johtamisen alueelta.

Työkokemus

Sinulla tulee olla vähintään viiden vuoden työkokemus, josta vähintään kolme vuotta tulee olla esimiestehtävistä viimeisen viiden vuoden ajalta.

Johtamisosaaminen

a) Työnkuvaus, jonka esimiehesi on hyväksynyt ja allekirjoittanut. Siinä tulee olla arviointi työelämän valmiuksistasi, johtamis- tai esimiesosaamisestasi, työpanoksestasi ko. tehtävissä sekä kuvaus siitä kuinka olet kehittänyt palvelujärjestelmää.

b) Työnäyte, jolla osoitat, että sinulla on osaamista kaikilla alla mainituilla neljällä johtamisen osa-alueella. Voit todistaa ja perustella osaamistasi eri tavoin. Kuvaat toimintasi ja vastuualueesi nykytilaa sekä sen tavoitteita tulevaisuudessa eli laadit tavoitetilakuvauksen neljällä johtamisen osa-alueella:

  1. Asiantuntijuus osana johtamista
  2. Uudistuminen
  3. Asiakaslähtöinen toiminta
  4. Vaikuttaminen ja yhteistyöverkostot

Näiden neljän johtamisen osa-alueen osalta löytyy alaotsikoita ja vinkkejä eri näkökulmiin hakuoppaan sivuilta 12-13. Kultakin osa-alueelta tulee hakemukseen sisällyttää kuvaus nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista.

Johtamisen erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää. Nimikkeen saaneet voivat tilata itselleen erityispätevyysmerkin.

Mahdollisia kysymyksiä voi lähettää: jerp@tehy.fi

Lisätietoja

Anna Suutarla

Kansainvälisten asioiden päällikkö
kansainvälinen yhteistyö, erityispätevyys, verkkoportfolio