Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Digitaaliset taidot osana sairaanhoitajan työtä

Ihmisen kohtaaminen ja kuunteleminen on sairaanhoitajan työnkuvassa edelleen vahvasti läsnä. Työ ei ole kuitenkaan enää pelkästään kasvokkain tapahtuvaa. Digitaalisten palvelujen ja teknologian avulla kohtaamisia voidaan edistää ja nopeuttaa monella tavalla.  

Suomen Sairaanhoitajat tukee monin tavoin sairaanhoitajien roolia digitaalisten palvelujen ja teknologian kehittämisessä ja toteuttamisessa, sillä sairaanhoitaja käyttää työssään lukuisia tietojärjestelmiä ja sovelluksia. Enenevässä määrin myös robotiikka sisältyy sairaanhoitajan työympäristöön. Sairaanhoitaja on myös mukana kannustamassa ja neuvomassa kansalaisia itse- ja omahoitoon liittyvissä asioissa.

Eettisyys ja turvallisuus ovat oleellisia digitaalisten palvelujen käyttämisessä ja kehittämisessä. Sairaanhoitaja arvioi säännöllisesti palveluihin liittyvää osaamistaan, osallistuu käyttäjäkoulutuksiin ja vahvistaa sekä eettistä että tietosuoja- ja tietoturvaosaamistaan.

Työelämän muutoksessa hoitotyön johtajat ovat keskeisessä asemassa kehitettäessä digitaalisia sote-palveluita kansalaisille. Hoitotyön johtajien tehtävä on varmistaa sairaanhoitajien riittävä osallisuus suunnittelu- ja kehittämistyössä, jotta digitaaliset palvelut tukevat aidosti kansalaisten aktiivista omahoitoa ja palvelut ovat kaikkien saatavilla, asuinpaikasta riippumatta.

Sairaanhoitajan työssä oleelliset digitaaliset taidot on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen: järjestelmien käyttö, digitaalinen toimintaympäristö, turvallisuus ja eettisyys, digitaaliset sote-palvelut ja osaaminen, digitaalisten sote-palvelujen johtaminen ja digitaalisten sotepalveluiden tutkiminen ja kehittäminen. Nämä perustuvat Suomen Sairaanhoitajien digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen strategiaan 2021. Lue strategia täältä.

Miten sairaanhoitaja tukee asiakasta järjestelmien käytössä?


 • Sairaanhoitaja opastaa asiakasta käyttämään ja hyödyntämään digitaalisia terveyspalveluita sekä tuottamaan tietoa itse esim. vastaamalla hoitoon liittyviin esitietokyselyihin ja tallentamalla erilaisia mittaus- ja oiretietoja sähköisiin päiväkirjasovelluksiin. Asiakkaan tuottamaa tietoa hyödynnetään osana hoitoa. Sairaanhoitaja opastaa asiakasta oikean asiointipalvelun valinnassa.
 • Sairaanhoitaja tuottaa asiakkaan terveys- ja hyvinvointitiedot ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa potilasta varten esim. Omakantaan.

Miten sairaanhoitaja työskentelee digitaalisessa toimintaympäristössä?


 • Sairaanhoitaja kohdentaa oikea-aikaiset digitaaliset terveyspalvelut asiakkaalle. Hoitajalla on aktiivinen rooli toiminnan ja muutostarpeiden arviointiin ja lisäksi tarvittavat taidot toimia digitaalisessa toimintaympäristössä.
 • Sairaanhoitaja arvioi asiakkaan tuottaman terveystiedon laatua ja luotettavuutta. Hän huomioi asiakkaan mahdollisuudet ja kyvyt käyttää digitaalisia palveluita.
 • Sairaanhoitaja hyödyntää näyttöön perustuvia digitaalisia ohjaus- ja vuorovaikutusmenetelmiä.
 • Osana moniammatillista tiimiä sairaanhoitaja osallistuu asiakaslähtöisten palveluiden sisällön tuottamiseen, käyttämiseen ja arviointiin.
 • Sairaanhoitaja sitoutuu digitaalisuuden edellyttämään toiminnan muutokseen.

Miten sairaanhoitaja toimii turvallisesti ja eettisesti digitaalisessa ympäristössä?


 • Sairaanhoitaja varmistaa ja osaltaan turvaa asiakkaan voimavarojen mukaiset ja ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta, kulttuuria, osallisuutta ja hyvää elämää tukevat digitaaliset palvelut.
 • Sairaanhoitaja huolehtii asiakkaan yksityisyydestä, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä huomioi niihin liittyvät riskit toiminnassaan.
 • Sairaanhoitaja huomioi digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuudet mm. robotiikan käytön ja rajoitukset asiakkaan yksilölliset voimavarat, elämäntilanteen ja tarpeet huomioiden.

Miten sairaanhoitajan digitaalisten palveluiden osaaminen näkyy hoitotyössä?


 • Sairaanhoitaja vastaa siitä, että hän hyödyntää organisaationsa digitaalisia palveluja, tietojärjestelmiä, tietokantoja ja raportointityökaluja.
 • Sairaanhoitaja on aktiivinen ja motivoitunut järjestelmien, digitaalisten palvelujen hyödyntäjä ja kehittäjä. Hän tarjoaa asiantuntemustaan monialaisten tutkimus- ja kehittämisryhmien käyttöön.
 • Sairaanhoitaja voi erikoistumisopinnoissa, ylemmässä ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa syventää osaamistaan. Tällöin hän voi toimia asiantuntijatehtävissä tiedonhallinnan lisäksi kliinisessä työssä ja opetus- ja tutkimustyössä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueilla.
 • Sairaanhoitaja voi osoittaa osaamistaan hakemalla tiedonhallinnan erityispätevyys -nimikkeen Suomen Sairaanhoitajista.

Miten hoitotyön johtajat osallistuvat digitaalisten sotepalveluiden kehittämiseen?


 • Hoitotyön johtaja varmistaa, että työntekijöiden tiedot, taidot tai asenne eivät rajoita asiakkaan monikanavaisia palveluja ja, että palvelut ovat osa asiakkaan hoitoa.
 • Hoitotyön johtaja hyödyntää aktiivisesti sähköisiä tietokantoja asiakkaan laadukkaan ja turvallisen hoidon takaamiseksi.
 • Hoitotyön johtaja on mukana organisaation strategiatyössä. Hän arvioi digitaalisten palveluiden eettisyyteen, taloudellisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Hänellä on käytössään palveluiden seuranta- ja raportointijärjestelmät.
 • Hoitotyön johtaja varmistaa, että hoitohenkilöstön osaamista hyödynnetään digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Palvelut ovat osa näyttöön perustuvaa, laadukasta ja turvallista hoitotyötä.
 • Hoitotyön johtaja varmistaa, että sairaanhoitajat kehittävät aktiivisesti digitaalisia palveluita moniammatillisessa yhteistyöverkostoissa. Palveluiden sisällön ja toiminnan kehittämisessä johtaja hyödyntää tutkittua tietoa ja hoitotyön suosituksia. Palveluissa syntyvä tieto tukee tiedolla johtamista ja päätöksentekoa.

Miten sairaanhoitaja on mukana sote-palveluiden digitalisaation tutkimisessa ja kehittämisessä?


 • Sairaanhoitaja tuottaa tutkimus- ja arviointitietoa sote-palveluiden kehittämiseksi. Hän osallistuu kehittämiseen koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella.
 • Sairaanhoitaja osallistuu järjestelmien kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon sekä tiedolla johtamiseen monialaisissa työryhmissä.
 • Sairaanhoitaja tuottaa luotettavaa tietoa sotepalveluiden ja hyvän hoidon kehittämiseen.
 • Sairaanhoitaja osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin verkostoihin, joissa edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä monialaisessa yhteistyössä. Sairaanhoitajan osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tuetaan, esimerkiksi myöntämällä apurahoja.

Lue Suomen Sairaanhoitajien digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen strategia 2021 (pdf).

Finnish Nurses Association’s Digital Social and Health Services Strategy (eHealth)