Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Asiantuntijajaostot

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä.

Ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä, joiden jäsenistä vähintään 1/3 on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Näiden lisäksi asiantuntijajaostossa voi olla jäseninä myös muita ammattiryhmiä.

Asiantuntijajaostolta ei peritä jäsenmaksua. Asiantuntijajaostoksi liittyminen tapahtuu siten, että ammatillinen yhdistys/erikoisalajärjestö täyttää ja lähettää sähköisesti tämän sivun lopussa olevan hakemuksen, joka käsitellään Sairaanhoitajaliiton hallituksessa. Hallituksen hyväksynnän jälkeen uusi asiantuntijajaosto tekee yhteistyösopimuksen Sairaanhoitajaliiton kanssa.

Asiantuntijajaosto ja Sairaanhoitajaliitto edistävät yhdessä

 • asiantuntijatehtävissä toimivien sairaanhoitajien osaamista, koulutusta, asemaa ja arvostusta
 • vaikuttamisyhteistyötä mm. nostamalla esiin yhteisiä ajankohtaisia asioita ja laatimalla yhdessä lausuntoja sekä jakamalla asiantuntijuutta
 • molemminpuolista näkyvyyttä viestintäkanavissa

Asiantuntijajaostolla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös

 • Sairaanhoitajaliiton alueyhdistysten kanssa
 • Fiocan kanssa
 • Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa

Yhteistyömuodoista kerrotaan tarkemmin yhteistyösopimuksessa.

Lisätietoja asiantuntijajaostotoiminnasta ja -sopimuksesta antaa Sairaanhoitajaliitosta Liisa Karhe liisa.karhe@sairaanhoitajat.fi.

Ilmoita koulutuksesta Sairaanhoitaja-lehteen tai verkkosivulle

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot voivat ilmoittaa koulutuksiaan Sairaanhoitaja-lehdessä tai Sairaanhoitajaliiton kotisivulla.
Ilmoita koulutuksesta täällä.

Viestintäkoulutus

Vallitsevan koronavirustilanteen takia 9.5. kirjoittajakoulutus perutaan. Etsimme uutta ajankohtaa ja ilmoitamme siitä erikseen.

Sairaanhoitajaliiton viestintä järjestää kirjoittajakoulutusta! Miten kirjoitetaan naseva mielipide ja saadaan se julkaistuksi? Miten vinkataan juttuaiheista toimituksiin? Tämä selviää koulutuksessa 9.5. klo 9–16. Helsingissä. Koulutus on tarkoitettu Sairaanhoitajaliittoon kuuluvien asiantuntijajaostojen tiedottamisesta ja viestinnästä vastaaville henkilöille.
Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot

 • Suomen Hygieniahoitajat ry
  Suomen Hygieniahoitajat ry on v. 2012 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea hygieniahoitajien työtä ja verkostoitumista valtakunnallisesti. Tavoitteena on myös kehittää hoito- ja tutkimustyötä, potilasturvallisuutta, henkilökunnan työturvallisuutta ja infektioiden torjuntaa. Yhdistyksen jäseniä ovat hygieniahoitajina työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset, joista suurin osa on peruskoulutukseltaan sairaanhoitajia. Järjestämme vuosittain hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät sekä jäseniltoja. Myös hygieniayhdyshenkilöt ovat voineet osallistua koulutuspäiville.
 • Suomen Neurohoitajat ry
  Suomen neurohoitajien yhteistyö on alkanut jo 1980-luvulla. Yhdistys perustettiin 1996 ja rekisteröitiin 1999. Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen Neurohoitajat ry eli FANN (Finnish Association of Neuroscience Nurses). Neurohoitajat työskentelevät akuuteissa neurokirurgisissa ja neurologisissa yksiköissä sekä kuntoutusosastoilla ja poliklinikoilla. Neurohoitotyötä toteutetaan myös paljon eri sairaaloiden sisätauti- ja kirurgisilla osastoilla ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Suomessa työskentelevät neurohoitajat ja edistää yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti. Toimimme hoitotyön tutkimuksen edistämiseksi ja ammattihenkilöiden tietojen ja taitojen kehittämiseksi.
 • Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto
  Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto perustettiin 2007 ja verkosto liittyi 2018 Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi. Jäseniä on ympäri Suomea; yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollossa. Kliininen osaaminen kattaa sairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian, bioanalytiikan ja kuvantamisen alueet. Verkostomme kokoontuu vuosittain pidettävään symposiumiin. Suurin osa 90 % on hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita (Clinical Nurse Specialist, CNS), jotka ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Heillä on tiedekorkeakoulun maisterin/ tohtorin tutkinto tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto. Hoitotyön kliiniset asiantuntijat toimivat kouluttajina, kehittäjinä, konsultteina ja tutkijoina oman organisaationsa lisäksi sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaen näin hoitotyön kliiniseen kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • Suomen Parkinsonhoitajat ry
  Suomen Parkinsonhoitajat ry:n toiminnan tarkoituksena on parkinsonpotilaan hoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan ammattitaidon edistäminen ja ylläpito koulutuksen ja verkostoitumisen kautta. Jäseniksi ovat tervetulleita sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet tai muuten kyseisellä alalla toimivat. Teemme yhteistyötä Parkinsonliiton kanssa.
 • Suomen Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry
  Yhdistyksemme tärkein tehtävä on ammattitaidon ylläpito koulutuksen ja verkostoitumisen kautta. Jäseniksemme ovat tervetulleita terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidosta kiinnostuneet henkilöt.
 • Diabeteshoitajat ry
  Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia diabeetikkojen hoidonohjaukseen ja neuvontaan osallistuvan hoitohenkilökunnan yhteistyöelimenä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa sekä edesauttaa diabeteksen ehkäisyä ja hoidon kehittymistä. Suomen Diabeteshoitajat ry tekee yhteistyötä muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa, suunnittelee ja kehittää diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan täydennyskoulutusta sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.
 • Lastenneurologian hoitajat ry
  Lastenneurologian hoitajat (Lane) ry on vuonna 2011 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä eriasteisen hoitajakoulutuksen käyneet henkilöt. Lanen tarkoituksena on kehittää lastenneurologista hoitotyötä sekä sen koulutusta, johtamista ja tutkimusta. Tarkoituksena on myös lastenneurologian alalla työskentelevien hoitajien yhdistäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Lanen toimintamuotoja ovat muun muassa koulutusten ja tutkimusklubien järjestäminen, kotisivujen ja jäsenfoorumin ylläpito, tiedottaminen, Lasten asialla -lehden julkaisu sekä apurahojen jako. Sinun ei tarvitse olla jäsen osallistuaksesi koulutukseen – olemme vuosittain saaneet hyvää palautetta koulutuksistamme eri ammattiryhmien sekä hoitotyön erikoisalojen ammattilaisilta. Lisätietoa Lanen toiminnasta ja ajankohtaisista koulutuksista löydät verkkosivuiltamme sekä Facebookista ja Twitteristä @Lane_ry. Tervetuloa mukaan aktiiviseen ja innostuneeseen joukkoomme!
 • Suomen endoproteesihoitajat ry
  Endoproteesihoitaja on tekonivelpotilaan hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut sairaanhoitaja tai fysioterapeutti, joka työskentelee poliklinikalla, leikkausosastolla, vuodeosastolla tai fysioterapiayksikössä. Suomen Endoproteesihoitajat ry on perustettu vuonna 2001. Yhdistys on valtakunnallinen ja siihen voivat liittyä jäseniksi kaikki tekonivelpotilaiden hoitotyötä ja kuntoutusta tekevät ammattihenkilöt ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yhteisöt.Yhdistyksen tarkoituksena on tekonivelpotilaiden hoitoon osallistuvien ammatillisen kehittymisen edistäminen sekä tekonivelpotilaiden tiedonsaannin ja potilasohjauksen kehittäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää tekonivelpotilaiden hoitotyön ja kuntoutuksen alalla toimivien ammattilaisten yleisiä ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja sekä jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammattiin liittyvissä asioissa järjestämällä koulutusta, neuvontatilaisuuksia ja tekee tarvittavia selvityksiä.
 • Suomen Reumahoitajayhdistys ry
  Yhdistyksen tehtävänä on edistää tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja reumaa sairastavien hoitotyötä sekä kehittää hoitoa yhteistyössä hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa. Jäsenistö koostuu yliopistosairaalassa, keskussairaalassa ja perusterveydenhuollossa työskentelevistä sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista. He toimivat hoitotyönasiantuntijoina muun muassa nivel- ja selkärankareumassa sekä harvinaisissa sairauksissa kuten vaskuliiteissa. Potilaiden kanssa tehtävä yhteistyö on äärettömän tärkeää ja tavoitteenamme on hyvä reuman hoito. Yhdistyksenä olemme vuosien aikana olleet mukana kehittämässä potilaille ja reumahoitajille tarkoitettuja erilaisia hoitoon liittyviä työkaluja. Toimintamme koostuu vuosittaisista kaksi päiväisestä seminaarista sekä julkaisemme kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Reumahoitaja-verkkolehteä.
 • Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry
  Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n tarkoituksena on edistää syöpäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ammatillista osaamista. Osaamisen edistäminen toteutuu mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia kotimaassa sekä tukemalla jäsenistön mahdollisuutta osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin. Suurimpana tapahtumana yhdistys järjestää vuosittain syksyisin valtakunnalliset opintopäivät. Keväisin on Syöpälääkehoitoa suun kautta -koulutus joka on kohdennettu niille sairaanhoitajille, jotka osallistuvat syöpäpotilaiden suun kautta annosetaltavan lääkehoidon toteuttamiseen ja ohjaamiseen.. Yhdistys osallistuu myös Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju – erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ohjausryhmätyöskentelyn muodossa, sekä tekee aktiivista yhteistyötä paitsi lääkeyritysten, niin myös syöpäpotilaiden potilasjärjestöjen kanssa. Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry on Euroopan syöpäsairaanhoitajayhdistyksen jäsen (EONS). Hallituksesta nimetyt edustajat osallistuvat vuosittain EONS:in koulutuksiin ja yhdistyskokouksiin. Lisäksi yhdistys toimittaa Syöpäsairaanhoitaja-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti koostuu ajankohtaisista ammatillisista syöpähoitotyöhön liittyvistä aiheista. Yhdistys ylläpitää myös omia kotisivuja joissa ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista ja kotimaan asiantuntijahoitajaopinnoista tmv, sekä kansainvälisistä koulutuksista.
 • Hivpoint
  Hiv-säätiön ylläpitämä Hivpoint kehittää ja toteuttaa hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn ja seksuaaliterveyden edistämiseen tähtääviä testaus-, neuvonta- ja tukipalveluja sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.
 • Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen verkosto (ValOpe)
  Valtakunnallisen opiskelijaohjausverkoston (ValOpen) tarkoituksena on edistää opiskelijaohjauksen laatua sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä sekä yhtenäistää käytäntöjä näyttöön perustuen. Lisäksi tarkoituksena on edistää yhteistyötä työelämäorganisaatioiden ja koulutusorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien välillä. ValOpe verkosto muodostuu laajasta joukosta opiskelijaohjauksen asiantuntijoita kaikista yliopistosairaaloista sekä useista muista sairaanhoitopiireistä ja perusterveydenhuollon yksiköistä. 
  ValOpe verkosto toimii seuraamalla aktiivisesti opiskelijaohjauksen toiminnallista, tieteellistä ja koulutuksellista kehittymistä sekä taloudellisuutta ja lainsäädäntöä. ValOpe verkosto kokoontuu vuosittain kaksipäiväisessä seminaarissa ja järjestää myös virtuaalisia webinaareja sekä vuosittaisen ValOpe-verkostopäivän asiantuntija-alaverkostoille.
  Verkoston sisäisen toiminnan lisäksi ValOpe verkoston jäsenet vaikuttavat tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja ajankohtaisista opiskelijaohjaukseen liittyvistä asioista. ValOpe verkoston jäsenet ohjaavat ja neuvovat toimialaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia ja koulutuksia sekä tekemällä selvityksiä. ValOpe- verkoston jäsenet tekevät aktiivisesti kansallista ja kansallista yhteistyötä opiskelijaohjauksen kehittämisessä ja tutkimuksessa. Yhteystiedot: puheenjohtaja Minna Taam-Ukkonen, minna.taam-ukkonen [at]kuh.fi, varapuheenjohtaja Susanna Teuho, susanna.teuho[at]pshp.fi
 • Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry
  Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen päätarkoituksena on verkostoitumisen mahdollistaminen. Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen järjestämme yhdessäolon mahdollistavaa toimintaa. Järjestämme valtakunnalliset HIV-hoitotyön päivät joka toinen vuosi. Tavoitteemme on kehittää HIV-hoitotyötä, osallistua uusien tartuntojen ehkäisyyn ja toimia HIV-tartunnan saaneiden sekä heidän läheistensä hyväksi. Tietoa toiminnastamme, tapahtumista ja koulutuksista löydät kotisivuiltamme www.shas.fi. Meillä on julkiset FB-sivut, joissa tiedottaminen ja keskustelu on myös mahdollista.
 • Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry (FORNA)
  Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat (FORNA) ry on vuonna 1988 perustettu leikkausosaston sairaanhoitajien ja muiden leikkausosaston hoitotyöstä kiinnostuneiden sairaanhoitajien yhdistys. Yhdistys toimii perioperatiivisen hoitotyön asiantuntijana, vaikuttajana sekä kehittäjänä. FORNA julkaisee ammattilehti Pinsettiä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistys järjestää vuosittain kaksipäiväiset valtakunnalliset opintopäivät sekä jäsenpäivän. FORNA tukee jäsentensä ammatillista kehtitystä ja kouluttautumista myöntämällä apurahoja kaksi kertaa vuodessa sekä tutkimus- ja kehittämisrahaa. FORNA osallistuu yhdistyksenä aktiivisesti kansainväliseen toimintaan (NORNA – Nordic Operating Room Nurses Association ja EORNA – Nordic Operating Room Nurses Association).
 • Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
  Suomen Haavanhoitoyhdistys ry. (Shhy) on moniammatillinen aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteita ovat edistää vuorovaikutusta kaikkien ammattiryhmien välillä, jotka ovat vastuussa haavapotilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja haavojen ennaltaehkäisystä. Haavanhoidon kehittämis-, tutkimus- ja opetustyön edistäminen on meille todella tärkeää. Suomen Haavanhoitoyhdistys täyttää 25-vuotta 17.11.2020.
  Shhy järjestää kaksipäiväiset Valtakunnalliset Haavapäivät vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa Messukeskus Siivessä, Helsingissä. Syksyisin järjestämme Alueellisen haavakoulutuspäivän kahdella eri paikkakunnalla. Teemana on Haavahoidon perusteet.
  Lisäksi teemme yhteistyötä aktiivisesti kansainvälisten haavayhdistysten kanssa, mm. EWMA (European Wound Management Association) ja EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) Molemmissa on suomalainen edustus. Shhy:lle on tärkeää haavanhoitoon liittyvien yritysten kanssa tehtävä yhteistyö. Tervetuloa tutustumaan sivuillemme www.shhy.fi
 • MET Alliance of Finland ry
 • Hallintoylihoitajat ry
  Hallintoylihoitajat ry / Förvaltningsöverkskötare rf / Association of Chief Executive Nursing Officers on perustettu vuonna 2011. Yhdistyksen jäseniä ovat hoitotyön johtajina toimivat henkilöt (hallintoylihoitajat, johtajaylihoitajat tai vastaava nimike). Yhdistyksen asioita hoitaa 5-7 jäsenen hallitus, jossa on edustus kaikilta yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilta.Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa ja edistää terveydenhuollon potilaiden ja asiakkaiden sekä henkilöstön ja hoitotyön toiminnan kehittämistä sekä hoitotyön ja terveysalan opetuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen edellytysten kehittämistä Suomessa. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan hoitotyön johtamisen kehittämiseen ja tukemaan hoitotyön johtajien verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys seuraa aktiivisesti terveydenhuollon taloudellista, toiminnallista, tieteellistä ja koulutuksellista kehitystä sekä lainsäädäntöä. Vaikuttamista tehdään aloitteiden, esitysten ja lausuntojen avulla. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään toimialaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia ja koulutuksia sekä tekemällä selvityksiä. Yhteystiedot (2020-2021) Heljä Lundgrén-Laine, helja.lundgren-laine[at]ksshp.fi (pj.), Maarit Palomaa, maarit.palomaa[at]lshp.fi (siht.)