Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Erikoissairaanhoidon sairaanhoitajien työmotivaatio

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Lahnalampi K, Roos M & Suominen T. 2020. Erikoissairaanhoidon sairaanhoitajien työmotivaatio. Tutkiva Hoitotyö 18(2), 26–36.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata erikoissairaanhoidossa työskentelevien sairaanhoitajien työmotivaatiota.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella sairaanhoitajilta (N=1468) vuonna 2018, vastausprosentti oli 21. Mittarina oli 19 väittämää sisältävä Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS) -mittari. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Sairaanhoitajien työmotivaatio oli korkea. Työmotivaation osa-alueista tunnistettu sääntely ja sisäinen motivaatio olivat korkealla tasolla. Ulkoinen sääntely oli alhaisinta, mutta oli kohtalaisen korkealla tasolla. Työmotivaatio oli parempi niillä sairaanhoitajilla, joilla oli vähän työkokemusta, joilla oli vähän työpaikasta tai ammatista lähtemisaikeita ja jotka, kokivat pystyvänsä hyvin yhdistämään työn ja vapaa-ajan.

Päätelmät: Vanhempien, pidemmän työkokemuksen omaavien ja vakituisessa työsuhteessa olevien sairaanhoitajien työmotivaatiota tulee jatkossa parantaa.

Asiasanat: erikoissairaanhoito, sairaanhoitaja, työmotivaatio

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Työmotivaatiota on tutkittu melko paljon kansainvälisesti, mutta kansallista tutkimusta on vähän.

• Aikaisempien tutkimusten mukaan sairaanhoitajat ovat vähintäänkin kohtalaisesti motivoituneita.

• Motivoitunut työntekijä on vahvemmin sitoutunut organisaatioon.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Erikoissairaanhoidossa työskentelevillä sairaanhoitajilla työmotivaatio on korkealla tasolla.

• Nuoremmat sairaanhoitajat ja sairaanhoitajat, joilla on vähemmän työkokemusta, ovat motivoituneimpia.

• Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen lisää työmotivaatiota, kun taas vähäinen työmotivaatio edistää halukkuutta lähteä organisaatiosta ja ammatista.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön kehittämisessä?

• Vanhempien ja pidempään erikoissairaanhoidossa työskennelleiden sairaanhoitajien työmotivaation vahventamiseen on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota esimerkiksi hyödyntämällä työaikajoustoja.

• Työmotivaatioon vaikuttavia seikkoja on tarpeen ottaa huomioon niin organisaatio- kuin työyksikkötasolla, kun suunnitellaan pitkäkestoisia työmotivaatiota ylläpitäviä ja kehittäviä toimintatapoja, kuten esimerkiksi työkiertoa ja uramalleja.

Siirry digilehteen täältä.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!