Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Hormonihoitoa saavien eturauhassyöpäpotilaiden kokemuksia liikuntainterventiosta

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Hakulinen A, Harju E, Pietilä I, Murtola T & Ojala H. 2020. Hormonihoitoa saavien eturauhassyöpäpotilaiden kokemuksia liikuntainterventiosta – pilottitutkimus. Tutkiva Hoitotyö 18(1), 28–35.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hormonihoitoa saavien eturauhassyöpäpotilaiden kokemuksia liikuntainterventiosta sekä sen vaikutuksista potilaiden

liikunnalliseen aktiivisuuteen ja hormonihoidon haittoihin ennen ja jälkeen intervention.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin Suomessa vuonna 2018 haastattelemalla kahdessa eri vaiheessa liikuntainterventioon osallistuneita eturauhassyöpäpotilaita (N=6). Aineisto analysoitiin teema-analyysilla.

Tutkimuksen tulokset: Liikuntaharjoitteluun osallistumisella miehet tavoittelivat hyvinvointia ja sisältöä elämäänsä sekä tietoa ja motivaatiota liikkumiseensa. Interventio toimi alkusysäyksenä aktiivisemmalle elämälle, ja ryhmä koettiin irtiotoksi syövästä. Osallistujien oli vaikea nimetä intervention vaikutuksia hormonihoidon haittojen kannalta, vaikka osallistujat kokivat intervention edistävän hyvinvointia.

Päätelmät: Eturauhassyövän hormonihoidossa olevat potilaat hyötyvät säännöllisestä ohjatusta liikuntaharjoittelusta. Ohjattu liikuntaharjoittelu tulisi integroida pysyväksi osaksi eturauhassyövän hormonihoitoa sekä sairaanhoitajien ja lääkäreiden tulisi ohjata ja motivoida potilaita liikkumaan enemmän. Mahdollisuus ohjattuun liikuntaharjoitteluun tulisi taata kaikille potilaille. Tutkimusta intervention vaikuttavuudesta tarvitaan lisää.

Asiasanat: eturauhassyöpä, hormonihoito, interventio, liikunta, ohjattu kuntosaliharjoittelu, sivuvaikutukset

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Liikunnasta on hyötyä potilaiden elämänlaadun ja toimintakyvyn kannalta eturauhassyövän hormonihoidon aikana.

• Miesten liikuntamotivaatiota ja kokemuksia liikuntaharjoittelusta hormonihoidon aikana on tutkittu vähän.

• Aiemmissa liikuntatutkimuksissa miehet ovat pitäneet tärkeänä muilta eturauhassyöpäpotilailta saamaansa vertaistukea. Epäselvää on, liittyykö vertaistukeen kulttuurillisia eroja ja kuinka Suomessa liikuntaharjoittelu tulisi toteuttaa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Liikuntaharjoitteluun osallistumisella miehet tavoittelivat hyvinvointia ja sisältöä elämäänsä sekä tietoa ja motivaatiota liikkumiseensa.

• Interventio toimi alkusysäyksenä aktiivisemmalle elämälle, ja ryhmä koettiin irtiotoksi syövästä.

• Osallistujien oli vaikea nimetä intervention vaikutuksia hormonihoidon haittojen kannalta, vaikka osallistujat kokivat intervention edistävän hyvinvointia.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Hoitohenkilökunnan tulisi ohjata systemaattisesti eturauhassyöpäpotilaita liikkumaan monipuolisesti hormonihoidon alkaessa. Tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksen suunnittelussa, sillä hoitohenkilökunnalla tulisi olla riittävästi tietoa liikunnan hyödyistä hormonihoidon aikana, jotta he voisivat yksilöllisesti ohjata potilaita liikkumaan suositusten mukaisesti.

• Lisää tutkimusta intervention vaikuttavuudesta, liikunnallisen aktiivisuuden säilymisestä ja potilaiden kokemuksista pidemmällä aikavälillä tarvitaan.

Tästä digilehteen

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!