Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Laskimoverinäytteen preanalyyttinen osaaminen hoitotyöntekijöiden itsearvioimana

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Pirttikangas H & Liikanen E. 2020. Laskimoverinäytteen preanalyyttinen osaaminen hoitotyöntekijöiden itsearvioimana. Tutkiva Hoitotyö 18(2), 10–17.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata laboratorion ulkopuolella näytteitä ottavien hoitotyöntekijöiden laskimoverinäytteenoton ja sen preanalytiikan osaamista heidän itsensä arvioimana.

Aineisto ja menetelmät: Sähköinen kysely lähetettiin 2017 yhden eteläsuomalaisen sairaanhoitopiirin hoitotyöntekijöille, joiden työtehtäviin kuului laskimoverinäytteiden ottaminen. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin IBM® SPSS® -ohjelmiston avulla.

Tutkimuksen tulokset: Kyselyyn vastasi 80 hoitotyöntekijää, jotka olivat lähi- tai perushoitajia (27,5%) ja sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai kätilöitä (72,5%). Oman arvionsa mukaan laskimoverinäytteenotto toteutui teknisesti hyvin. Hoitotyöntekijät toimivat oman arvionsa mukaan aseptisesti ja löysivät hyvin pistokohdan. Heillä on kuitenkin jonkin verran vaikeuksia ottaa verinäytteitä avotekniikalla ja infuusiohoidossa olevilta potilailta. Ongelmia oli myös näytteiden säilytyksessä ja kuljetuksessa. Mitä pidempi kokemus hoitotyöntekijöillä oli, sitä varmemmaksi he kokivat olevan näytteenottajina (p<0,05).

Päätelmät: Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hoitotyöntekijöiden laskimoverinäytteen preanalyyttistä osaamista tulisi kehittää täydennyskoulutuksen ja perehdytyksen avulla.

Asiasanat: hoitotyöntekijä, kysely, laskimoverinäytteenotto, osaaminen, preanalytiikka

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Laskimoverinäytteenotto on maailman yleisin kliininen toimenpide, joka kuuluu hoitotyöntekijöiden tehtäviin useimmissa maissa.

• Laskimoverinäytteenoton preanalytiikka sisältää potilaan tunnistamisen, lähetteen ja näytteenottoon valmistautumisen tarkistamisen, varsinaisen näytteen ottamisen sekä näytteen säilyttämisen ja kuljetuksen.

• Suurin osa laboratoriotutkimuksien virheistä tapahtuu preanalyyttisessä vaiheessa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Oman arvionsa mukaan hoitotyöntekijät osaavat työskennellä aseptisesti ja etsiä näytteenottokohdan oikein.

• Hoitotyöntekijät kokevat vaikeaksi avonäytteenoton ja näytteenoton infuusiohoidon yhteydessä.

• Mitä pidempi työkokemus hoitotyöntekijöillä on, sitä varmemmaksi he kokevat itsensä laskimoverinäytteiden ottajina.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämisessä?

• Laskimoverinäytteenoton perehdytyksen suunnittelussa hoitotyön käytännössä.

• Laskimoverinäytteenoton opetuksen suunnittelussa hoitotyöntekijöiden peruskoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Siirry digilehteen täältä.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!