Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Mikroyrittäjien kokemuksia työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden kehittämistarpeista

Tutkiva hoitotyö -tiivistelmä

Korkiakangas E, Turpeinen M, Remes J, Simunaniemi A-M, Muhos M & Laitinen J. 2019. Mikroyrittäjien kokemuksia työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden kehittämistarpeista. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 30–37.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvailla mikroyrittäjien työterveyshuoltopalveluja sekä kokemuksia niiden järjestämisestä ja kehittämistarpeista.

Aineisto ja menetelmät: Kyselyaineistosta ristiintaulukoitiin työterveyshuoltopalvelut taustamuuttujien suhteen sukupuolittain. Tilastollista merkitsevyyttä mitattiin c2 testillä. Mikroyrittäjien haastatteluaineisto (n=30) analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Aineistot kerättiin vuonna 2018.

Tulokset: Mikroyrittäjistä (N=1245) työterveyshuoltopalvelut itselleen oli järjestänyt 38 % naisista ja 56 % miehistä. Yrittäjien koulutustasolla, iällä tai koetulla terveydentilalla ei ollut tähän vaikutusta. Yrittäjät, jotka eivät pystyneet säännöllisesti maksamaan palkkaa itselleen, olivat harvemmin järjestäneet työterveyshuoltopalvelut. Mikroyrittäjät kokivat työterveyshuollon järjestämisen kalliina tai tarpeettomana. Palvelujen ei koettu huomioivan yrittäjyyden tai työn vaatimuksia. Myönteiset kokemukset liittyivät nopeaan hoitoon pääsyyn, hyvään ohjaukseen ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Ennaltaehkäisevien, yksilöllisten, yrittäjyyden ja työn vaatimukset huomioivien palvelujen kehittäminen ja tiedottaminen koettiin tärkeiksi.

Päätelmät: Mikroyrittäjille suunnatuissa työterveyshuoltopalveluissa tulee kehittää ennaltaehkäiseviä palveluja. Mikroyrittäjyyden vaatimusten ja vaikutusten tuntemusta tulee lisätä koulutuksessa. Mikroyrittäjät tarvitsevat lisää tiedottamista työterveyshuoltopalveluista.

Tästä Tutkiva hoitotyö -lehteen

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!