Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Potilaiden näkemykset unta häiritsevistä ja edistävistä tekijöistä sairaalan vuodeosastolla

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Heino M, Lundgren-Laine H, Ritmala-Castren M, Holm A, Salanterä S & Koivunen M. 2020. Potilaiden näkemykset unta häiritsevistä ja edistävistä tekijöistä sairaalan vuodeosastolla. Tutkiva Hoitotyö 18(2), 18–25.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata potilaiden näkemyksiä unta häiritsevistä ja edistävistä tekijöistä vuodeosastohoidon aikana.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksessa haastateltiin potilaita (n=103) neljällä keskussairaalan vuodeosastolla Suomessa vuonna 2017. Osallistujat olivat aikuisia potilaita, jotka olivat olleet osastolla tasan kaksi yötä. Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällön analyysillä.

Tulokset: Tulokset tiivistettiin kolmeen yläkategoriaan: monitahoinen vuorovaikutus ympäristön kanssa; voimakkaiden tunteiden kokeminen; ja asianmukaisen hoidon toteutuminen. Vuorovaikutus ympäristön kanssa sisälsi hoitajien toimintaan liittyviä tekijöitä, muiden potilaiden läsnäolosta aiheutuvia tekijöitä sekä potilashuoneen fyysisiä olosuhteita. Voimakkaiden tunteiden kokemiseen liittyi yleinen ilmapiiri potilashuoneessa ja osastolla sekä psykologisia tekijöitä, kuten pelko, huoli ja epätietoisuus. Asianmukaisen hoidon toteutuminen koettiin sairauden oireiden ja niiden hoidon ja valvontalaitteiden aiheuttamina unta häiritsevinä tekijöinä ja näihin puuttumisena.

Päätelmät: Tutkimuksessa tunnistettiin sekä unta häiritseviä että edistäviä tekijöitä. Monet häiritsevät tekijät olisi vältettävissä potilaiden unta edistävillä hoitotyön toimenpiteillä.

Asiasanat: haastattelu, hoitotyö, nukkuminen, osasto, sairaala, sisällön analyysi, uni

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Vuodeosastohoidossa olevat potilaat nukkuvat keskimäärin huonommin kuin väestö yleensä ja kokevat usein unen laatunsa huonoksi.

• Osaston yölliset äänet ja potilaiden omaan sairauteen liittyvät oireet ja hoitotoimenpiteet saattavat häiritä unta vuodeosastoilla.

• Hoitohenkilökunnan toiminnalla on suuri merkitys potilaan unen laadulle vuodeosastolla.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa kansainvälisissä tutkimuksissa tuotettua tietoa.

• Potilaiden unta häiritsevät ja edistävät tekijät suomalaisen sairaalan vuodeosastolla liittyvät hoitajien toimintatapoihin, muiden potilaiden läsnäoloon, potilashuoneen ja osaston olosuhteisiin, potilaan fyysisiin oireisiin sekä psyykkisiin tekijöihin.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää käytännön, koulutuksen, johtamisen tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tulosten avulla voidaan tunnistaa ja vähentää potilaiden unta häiritseviä tekijöitä, vahvistaa unta edistäviä tekijöitä ja luoda yhtenäisiä unen tukemisen käytäntöjä.

• Terveysalan opiskelijoiden koulutuksessa on tärkeää opettaa opiskelijoita tunnistamaan ja vähentämään potilaan unta häiritseviä tekijöitä ja vahvistamaan unta edistäviä ja tukevia tekijöitä.

• Potilaiden ja asiakkaiden unen laatua tulisi jatkossa tutkia ja kehittää myös suomalaisessa perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa.

• On tärkeätä kehittää unen tukemiseen hoitotyön interventioita ja tutkia niiden vaikutuksia.

Siirry digilehteen täältä.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!