Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyöhön | Sairaanhoitajat Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyöhön

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Koski J, Eloranta S, Ellilä H, Kuusisto H & Lahti M. 2020. Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyöhön. Tutkiva Hoitotyö 18(1), 20–26.

Tutkimuksen tarkoitus: Vertailla sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteita, valmiutta ja kiinnostusta mielenterveyspotilaiden hoitotyöhön opintojakson alussa ja lopussa. Jakso toteutui kahden koulutetun kokemusasiantuntijan ja opettajan yhteistyönä.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto (N=72) kerättiin harkinnanvaraisella otannalla Mental Health Nursing Education -mittarilla sairaanhoitajaopiskelijoilta vuonna 2017 mielenterveyspotilaiden hoitotyön opintojakson alussa ja lopussa. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Opiskelijoiden asenteet mielenterveyspotilaiden hoitotyötä kohtaan muuttuivat opintojakson aikana positiivisemmaksi. Jakso valmisti heitä mielenterveystyön harjoittelujaksoon ja sairaanhoitajan työhön mielenterveystyössä. Opiskelijoiden kiinnostus tavoitella uraa sairaanhoitajana mielenterveystyössä kasvoi jakson myötä.

Päätelmät: Kokemusasiantuntijoiden osaksi toteuttaman jakson myötä opiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyötä kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi. Hoitotyön koulutuksen kehittämisessä on jatkossa tavoiteltavaa, että koulutetut kokemusasiantuntijat ovat tärkeässä roolissa mielenterveyshoitotyön opetuksessa.

Asiasanat: ennen-jälkeen koeasetelma, kokemusasiantuntija, mielenterveysala, sairaanhoitajaopiskelija

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Sairaanhoitajaopiskelijat kokevat muut hoitotyön osa-alueet kiinnostavimmaksi kuin mielenterveyspotilaiden hoitotyön.

• Sairaanhoitajaopiskelijat mieltävät työskentelyn mielenterveysalalla henkisesti raskaaksi, ja mielenterveysongelmiin liittyvät negatiiviset asenteet vähentävät opiskelijoiden alalle suuntautumista.

• On havaittu, että kokemusasiantuntijan osallistuminen sairaanhoitajaopiskelijoiden opetukseen vahvistaa opiskelijoiden kiinnostusta työskennellä mielenterveysalalla.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tutkimus tuottaa uutta tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteista, valmiudesta ja kiinnostuksesta mielenterveyspotilaiden hoitotyöhön opintojakson alussa ja lopussa. Opintojakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuivat koulutetut kokemusasiantuntijat.

• Tulokset osoittavat, että mielenterveyshoitotyön opintojakson aikana opiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyötä kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksen kehittämisessä?

• Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteisiin, valmiuteen ja kiinnostukseen työskennellä mielenterveyspotilaiden hoitotyössä tulee koulutuksen aikana panostaa. Sillä tiedetään, että negatiiviset asenteet vähentävät opiskelijoiden alalle suuntautumista valmistumisen jälkeen.

• Kokemusasiantuntijoiden osaksi toteuttaman opintojakson myötä opiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyötä kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi. Hoitotyön koulutuksen kehittämisessä on jatkossa tavoiteltavaa, että koulutetut kokemusasiantuntijat ovat tärkeässä roolissa mielenterveyshoitotyön opetuksessa.