Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyöhön

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Koski J, Eloranta S, Ellilä H, Kuusisto H & Lahti M. 2020. Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyöhön. Tutkiva Hoitotyö 18(1), 20–26.

Tutkimuksen tarkoitus: Vertailla sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteita, valmiutta ja kiinnostusta mielenterveyspotilaiden hoitotyöhön opintojakson alussa ja lopussa. Jakso toteutui kahden koulutetun kokemusasiantuntijan ja opettajan yhteistyönä.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto (N=72) kerättiin harkinnanvaraisella otannalla Mental Health Nursing Education -mittarilla sairaanhoitajaopiskelijoilta vuonna 2017 mielenterveyspotilaiden hoitotyön opintojakson alussa ja lopussa. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Opiskelijoiden asenteet mielenterveyspotilaiden hoitotyötä kohtaan muuttuivat opintojakson aikana positiivisemmaksi. Jakso valmisti heitä mielenterveystyön harjoittelujaksoon ja sairaanhoitajan työhön mielenterveystyössä. Opiskelijoiden kiinnostus tavoitella uraa sairaanhoitajana mielenterveystyössä kasvoi jakson myötä.

Päätelmät: Kokemusasiantuntijoiden osaksi toteuttaman jakson myötä opiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyötä kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi. Hoitotyön koulutuksen kehittämisessä on jatkossa tavoiteltavaa, että koulutetut kokemusasiantuntijat ovat tärkeässä roolissa mielenterveyshoitotyön opetuksessa.

Asiasanat: ennen-jälkeen koeasetelma, kokemusasiantuntija, mielenterveysala, sairaanhoitajaopiskelija

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Sairaanhoitajaopiskelijat kokevat muut hoitotyön osa-alueet kiinnostavimmaksi kuin mielenterveyspotilaiden hoitotyön.

• Sairaanhoitajaopiskelijat mieltävät työskentelyn mielenterveysalalla henkisesti raskaaksi, ja mielenterveysongelmiin liittyvät negatiiviset asenteet vähentävät opiskelijoiden alalle suuntautumista.

• On havaittu, että kokemusasiantuntijan osallistuminen sairaanhoitajaopiskelijoiden opetukseen vahvistaa opiskelijoiden kiinnostusta työskennellä mielenterveysalalla.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tutkimus tuottaa uutta tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteista, valmiudesta ja kiinnostuksesta mielenterveyspotilaiden hoitotyöhön opintojakson alussa ja lopussa. Opintojakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuivat koulutetut kokemusasiantuntijat.

• Tulokset osoittavat, että mielenterveyshoitotyön opintojakson aikana opiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyötä kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksen kehittämisessä?

• Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteisiin, valmiuteen ja kiinnostukseen työskennellä mielenterveyspotilaiden hoitotyössä tulee koulutuksen aikana panostaa. Sillä tiedetään, että negatiiviset asenteet vähentävät opiskelijoiden alalle suuntautumista valmistumisen jälkeen.

• Kokemusasiantuntijoiden osaksi toteuttaman opintojakson myötä opiskelijoiden asenteet, valmius ja kiinnostus mielenterveyspotilaan hoitotyötä kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi. Hoitotyön koulutuksen kehittämisessä on jatkossa tavoiteltavaa, että koulutetut kokemusasiantuntijat ovat tärkeässä roolissa mielenterveyshoitotyön opetuksessa.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!