Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajien kokemuksia lainavuoroista – laadullinen kyselytutkimus

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä. Riekkinen V, Suominen T & Roos M. 2020. Sairaanhoitajien kokemuksia lainavuoroista – laadullinen kyselytutkimus. Tutkiva Hoitotyö 18(3), 26–33.

Tutkimuksen tarkoitus: Jatkuva puute sairaanhoitajista on pakottanut terveydenhuollon organisaatiot kehittämään keinoja riittävän henkilöstön turvaamiseksi. Lainavuoroilla organisaation olemassa olevaa henkilökuntaa hyödynnetään äkillisten poissaolojen korvaamisessa tai työyksiköiden kuormittuneisuuden tasaamisessa. Tämän laadullisen kuvailevan tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia äkillisten lainavuorojen tekemisestä.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin sairaanhoitajilta (n=75) sähköisellä lomakkeella Suomessa vuonna 2019 ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Sairaanhoitajat kokivat lainavuorot toimintamallina keskeneräiseksi, työnantajan koettiin päättävän lainavuoroista, sairaanhoitajat eivät tunteneet lainaavaa yksikköä, lainavuorot lisäsivät sairaanhoitajien kuormittuneisuutta ja aiheuttivat epävarmuutta sairaanhoitajille. Toisaalta sairaanhoitajat kokivat lainavuorojen tekemisen mielekkääksi ja voimaannuttavaksi, he eivät jääneet lainavuoroissa yksin ja käytännön hoitotyö koettiin lainavuoroissa kevyemmäksi.

Päätelmät: Lainavuorojen organisoinnissa sekä lainavuoromallien kehittämisessä tulisi antaa erityistä painoarvoa perehdytykselle ja tiedonsiirrolle, työntekijän vaikuttamismahdollisuuksille sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulman vahvistamiselle.

Asiasanat: kokemus, laadullinen tutkimus, lainavuoro, sairaanhoitaja

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?
•Lainavuorolla tarkoitetaan työvuoron tekemistä työnantajan osoittamassa yksikössä, joka ei ole sairaanhoitajan tavanomainen työyksikkö.
• Lainavuoroilla voidaan hyödyntää äkillisten poissaolojen korvaamisessa tai työyksiköiden kuormittuneisuuden tasaamisessa organisaation olemassa olevaa henkilökuntaa saavuttaen merkittäviä kustannussäästöjä.
• Lainavuorojen tekemistä on kuvattu turhauttavaksi ja ahdistusta aiheuttavaksi kokemukseksi, mutta lainavuorot koetaan myös mahdollisuutena ottaa uusia haasteita vastaan ja vahvistaa kliinisiä taitoja.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?
• Sairaanhoitajat kokevat lainavuorot keskeneräiseksi toimintamalliksi.
• Lainavuorot aiheuttavat sairaanhoitajille epävarmuutta ja kuormitusta, he kokevat työnantajan päättävän lainavuoroon menosta ja lainavuoron tekijä ei välttämättä tunne lainaavaa yksikköä.
• Toisaalta lainavuorossa olleet kokevat lainavuorot voimaannuttaviksi ja mukaviksi sekä kevyemmäksi hoitotyöksi.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?
• Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää lainavuorojen tehokkaammassa organisoinnissa sekä lainavuoromallien kehittämisessä.
• Lainavuorojen kehittämisessä tulisi tämän tutkimuksen perusteella antaa erityistä painoarvoa perehdytykselle ja tiedonsiirrolle, työntekijän vaikuttamismahdollisuuksille sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulman vahvistamiselle.
• Tutkimustulosten perusteella lainavuorot voidaan nähdä mahdollisuudeksi ratkaista äkillisiä organisaation sisäisiä henkilöstötarpeita, mutta lainavuorojen käytännön järjestämisessä johtajilla on vielä kehitettävää.

Siirry digiartikkeliin täältä.