Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajien kokemuksia syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen toteuttamisen ongelmakohdista

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Harju E, Jones M, Laitinen K, Ojala H & Pietilä I. 2020. Sairaanhoitajien kokemuksia syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen toteuttamisen ongelmakohdista. Tutkiva Hoitotyö 18(2), 3–9.

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia psykososiaalisen tuen toteuttamisesta ja sen ongelmakohdista.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin Suomessa joulukuun 2017 ja syyskuun 2018 välisenä aikana haastattelemalla syöpäpotilaita hoitavia sairaanhoitajia (n=17). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Sairaanhoitajien mukaan syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen toteuttamisen ongelmakohtia ovat: ammattitaidon riittämättömyys, joka ilmeni epävarmuutena omasta ja toisten osaamisesta; resurssien vähäisyys, joka esti sekä potilaiden että heidän läheistensä riittävän huomioinnin ja tukemisen; sekä toimintakäytäntöjen sekavuus, mikä johtui yhtenäisten käytäntöjen puutteesta sekä yhteistyön vähäisyydestä syövänhoidon ja järjestöjen välillä.

Päätelmät: Sairaanhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa on huomioitava syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tärkeys. Riittävät resurssit niin syövän hoidossa kuin syöpäyhdistyksissä ja -järjestöissä edistävät syöpäpotilaan tuen saamista koko sairausprosessin ajan. Tulosten perusteella syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen toteuttamista sekä organisaatioiden välistä yhteistyötä tulisi mitata laajemmin kansallisella tasolla.

Asiasanat: potilaat, psykososiaalinen tuki, sairaanhoitajat, syöpä

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Lähes 35000 suomalaista sairastuu vuosittain syöpään.

• Suurin osa syöpäpotilaista paranee varhaisen diagnosoinnin ja syöpähoitojen kehittymisen ansiosta.

• Syöpäpotilailla on monenlaisia psykososiaalisen tuen tarpeita, joihin erikoissairaanhoito ei kykene yksin vastaamaan.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Sairaanhoitajien epävarmuus omaa ja muissa organisaatioissa työskentelevien kollegoiden osaamista kohtaan vaikeutti psykososiaalisen tuen toteuttamista.

• Sairaanhoitajat tarvitsevat riittävästi aikaa ja sopivia tiloja, jotta syöpäpotilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisen tuen toteuttaminen onnistuisi.

• Sairaanhoitajat kokevat toimintakäytäntöjen sekavuuden psykososiaalisen tuen toteuttamisen ongelmakohdaksi.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Sairaanhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa tulisi painottaa syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen toteuttamisen tärkeyttä.

• Syövän hoidossa sekä syöpäjärjestöissä sairaanhoitajille on turvattava riittävästi aikaa, tiloja ja osaamista syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukemiseksi.

• Syövän hoidon ja syöpäjärjestöjen tulisi kehittää keskinäistä yhteistyötään syöpäpotilaan ja hänen perheensä tuen takaamiseksi koko sairaus- ja kuntoutusprosessin ajan.

Siirry digilehteen täältä