Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajien perehdyttämisosaaminen ja sen mittaaminen – integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Tutkiva hoitotyö -tiivistelmä

Voutilainen N, Haapa T & Jokiniemi K. 2019. Sairaanhoitajien perehdyttämisosaaminen ja sen mittaaminen– integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 3–13.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata uusien työntekijöiden perehdyttäjinä toimivien sairaanhoitajien perehdyttämisosaamista ja sen arvioinnissa käytettyjä mittareita.

Aineisto ja menetelmät: Integratiivisen kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin CINAHL-, Medline Ovid- ja PubMedtietokannoista vuosilta 2008–2018. Tietokantahakujen lisäksi

käytettiin manuaalista hakua. Katsauksen aineisto muodostui 11 kansainvälisestä artikkelista ja se analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tulokset: Katsauksen tulosten perusteella voidaan todeta, että perehdyttämisosaaminen on moniulotteista ja sitä vahvistavat perehdyttäjän henkilökohtaiset, ammatilliset ja persoonalliset ominaisuudet sekä perehdyttäjäkoulutus. Katsauksessa löydettiin kuusi kansainvälistä perehdyttämisosaamista mittaavaa mittaria, joiden teoreettiset lähtökohdat ja psykometriset ominaisuudet ovat varioivia.

Päätelmät: Tietoa sairaanhoitajien perehdyttämisosaamisesta voidaan hyödyntää uusien työntekijöiden perehdyttäjien valinnassa ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä. Perehdyttämisosaamisen mittaamiseksi tulee kehittää sellainen tutkimusinstrumentti, jonka avulla on mahdollista arvioida moniulotteista perehdyttämisosaamista.

Tästä Tutkiva hoitotyö -lehteen.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!