Sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeus

Suomessa sairaanhoitajan ammattia voi harjoittaa vain sairaanhoitajatutkinnon suorittanut henkilö. Suomessa ensimmäinen sairaanhoitajan ammattia koskeva laki, laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta (554/62) astui voimaan 31 päivänä lokakuuta 1962.

Nykyisin sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeutta säätelee 28.6.1994 voimaan astunut Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559 ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564 ja www.finlex.fi/fi/laki/smur/1994/19940564.

Laillistetut ammattihenkilöt

Lain nojalla myönnetään ammatinharjoittamisoikeus 17 ammattinimikkeelle; lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, myöntää oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki-rekisteri) valvontatehtävien hoitamiseksi.

Luvattomasta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta voidaan Suomessa tuomita joko sakko- tai vankeusrangaistus.

Sairaanhoitajaopiskelija sairaanhoitajan sijaisena

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua asetusta muutettiin ja se astui voimaan 1.6.2008. Uuden asetuksen mukaan sairaanhoitajan sijaisena voi toimia sairaanhoitajaopiskelija, joka on suorittanut kaksi kolmasosaa eli vähintään 140 opintopistettä (210 opintopisteen) tutkinnosta.

Sairaanhoitajaksi Suomeen

Pohjoismaissa koulutetut

Pohjoismaissa sairaanhoitajakoulutusten katsotaan vastaavan toisiaan. Vuonna 1994 tehdyn sopimuksen mukaan Pohjoismaissa voidaan hyväksy sairaanhoitajaksi henkilö, jolla on Pohjoismaissa hankittu yleisen terveyden- ja sairaanhoidon koulutus. Sairaanhoitajan, joka on suuntautunut muuhun kuin yleiseen terveyden- ja sairaanhoitoon, hyväksyy asianomainen valtio yksilöllisen harkintansa mukaan. (Finlex)

EU/ETA -maissa koulutetut

Näissä maissa sairaanhoitajaksi koulutetut hakevat Valvirasta oikeutta toimia Suomessa sairaanhoitajana. Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet löytyvät Valviran sivuilta

EU/ETA -maiden ulkopuolella koulutetut

Näissä maissa sairaanhoitaja koulutuksen saaneet hakevat Valvirasta oikeutta toimia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa. Näiden hakijoiden kohdalla on selvitettävä koulutuksen vastaavuus suomalaiseen sairaanhoitajakoulutukseen. Hakija itse voi pyytää lausunnon jostakin sairaanhoitajakoulutusta antavista ammattikorkeakouluista. Myös Valvira voi pyytää vastaavuuslausunnon. Lausunnot ovat hakijalle maksullisia. Hakulomake ja vaadittavat asiakirjat löytyvät Valviran sivuilta.

Sairaanhoitajalta vaadittava kielitaito

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.

Suomen, Pohjoismaiden ja muiden EU/ETA-valtioiden kansalaisten tulee hallita tehtävien edellyttämä suomen tai ruotsin kielen taito. Todistusta kielitaidosta ei kuitenkaan vaadita.

EU/ETA -maiden ulkopuolelta tulevilta kansalaisilta vaaditaan sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi todistus yleisestä tai valtiohallinnon kielitutkinnosta. Todistus suomen kielen opinnoista tai kielikursseista ei riitä. Lisää tietoa vaatimuksista ja kielitutkinnoista Valviran sivuilta.