Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Digiosaaminen työterveyshoitajien ja työterveyslääkärien näkökulmasta

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Koivisto T, Koskela I & Ruusuvuori J. 2020. Digiosaaminen työterveyshoitajien ja työterveyslääkärien näkökulmasta. Tutkiva Hoitotyö 18(4), 3–11.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata työterveyshoitajien ja työterveyslääkärien näkemyksiä digiosaamisen sisällöistä työterveyshuollon digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin Suomessa vuonna 2018 yhdessä työterveyshuollon palveluorganisaatiossa työterveyshoitajien (n=5) ja työterveyslääkärien (n=5) ryhmähaastatteluilla. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset: Digiosaaminen työterveyslääkärien ja työterveyshoitajien kuvaamana koostui viidestä laadullisesti erilaisesta ulottuvuudesta. Näitä olivat asiakastyöosaaminen digipalveluissa, sähköisten työvälineiden käyttö- ja metataidot, digitaalisen tiedon hallinta, digityön ammattieettinen osaaminen ja teknologian käytön kehittämisosaaminen omassa organisaatiossa.

Päätelmät: Digiosaaminen on laaja-alainen kokonaisuus, joka näyttää integroituvan muuhun ammatilliseen osaamiseen. Digiosaamisen kehittäminen tulee kytkeä tiivisti muuhun ammatilliseen osaamiseen ja siinä tulee huomioida työterveyslääkärien ja työterveyshoitajien näkemyksiä ja käytännön työstä nousevat tarpeet.

Asiasanat: ammattilaiset, digitalisaatio, laadullinen tutkimus, osaaminen, työterveyshuolto

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Terveyspalvelujen digitalisoituminen edellyttää ammattilaisilta sekä ammatteihin kouluttautuvilta uudenlaisia valmiuksia, kun teknologioiden käyttö muuttaa ammattilaisten työn tekemisen tapaa ja sisältöjä.

• Työterveyshuollon ammattilaisten asenteet teknologian hyödyntämistä ja etäpalveluita kohtaan ovat valtaosin myönteisiä.

• Digiosaamisen käsite on terveydenhuollossa moniulotteinen ja kontekstisidonnainen, eikä sen sisällöstä vallitse tutkimuskirjallisuudessa yksimielisyyttä.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Laadullinen haastattelututkimus tuotti kontekstisidonnaista ymmärrystä digiosaamisesta työterveyshuollon ammattilaisten itsensä kertomana.

• Digiosaaminen työterveyshuollossa rakentui viidestä pääulottuvuudesta: asiakastyöosaaminen digipalveluissa, sähköisten työvälineiden käyttö- ja metataidot, digitaalisen tiedon hallinta, digityön ammattieettinen osaaminen ja teknologian käytön kehittämisosaaminen omassa organisaatiossa.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön ammattilaisten digiosaamisen tukemisessa tietojärjestelmien ja niiden käyttötapojen kehittyessä.

• Työterveyshuollon perus- ja täydennyskoulutuksesta vastaavat tahot voivat hyödyntää tutkimuksessa saatuja tietoja työterveyshoitajakoulutuksen sisältöjen ja pedagogisten tavoitteiden päivittämisessä.

Siirry digilehteen.