Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien näkemyksiä omista osaamisvaatimuksista erikoissairaanhoidossa

Annie Yli-Leppälä, TtM, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, annie.yli-leppala@lappajarvi.fi

Mira Hammarén, TtM, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, mira.hammaren@oulu.fi

Erika Jarva, TtM, väitöskirjatutkija, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, erika.jarva@oulu.fi

Outi Kanste, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, outi.kanste@oulu.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien näkemyksiä omista osaamisvaatimuksista erikoissairaanhoidossa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin yhdestä erikoissairaanhoidon organisaatiosta puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjiltä (n=10) syksyllä 2021. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Osaamisvaatimuksista muodostui kuusi pääkategoriaa: laaja-alainen asiantuntijuus terveydenhuollosta ja asiakkaista, digitaalisten ratkaisujen ja tiedonhallinnan osaaminen, kokonaisuuksia hallitseva johtamisosaaminen, vuorovaikutus ja verkosto-osaaminen, edistyksellinen uudistusasenne sekä optimistinen päättäväisyys digitaalisten terveyspalvelujen kehittämistyössä.

Päätelmät: Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjillä tulee olla yhdistettyä osaamista terveydenhuollosta ja informaatioteknologista. Heiltä edellytetään monipuolista tietämystä terveydenhuollosta ja sen digitaalisista ratkaisuista sekä taitoja johtaa, toimia erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa sekä tiedonhallinnan taitoja. Lisäksi heillä tulee olla uudistusmielistä ja päättäväistä asennetta kehittämistyöhön sekä talouden ja tuottavuusnäkökulman tuntemusta.

Avainsanat: digitaaliset terveyspalvelut, erikoissairaanhoito, kehittäminen, osaaminen

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjiltä edellytetään uudenlaista osaamista muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä.

• Digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien osaamisvaatimusten tarkastelu on ollut vaihtelevaa ja siitä on vähän tutkimustietoa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tutkimus lisää ymmärrystä digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien osaamisvaatimuksista erikoissairaanhoidossa.

• Kehittäjiltä edellytetään laaja-alaista asiantuntijuutta terveydenhuollosta ja asiakkaista, digitaalisten kokonaisuuksien ja tiedonhallinnan osaamista, kokonaisuuksia hallitsevaa johtamisosaamista, vuorovaikutus- ja verkosto-osaamista, edistyksellistä uudistusasennetta sekä optimistista päättäväisyyttä.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tuloksia voidaan hyödyntää digitaalisten terveyspalvelujen kehittäjien rekrytoinnissa ja johtamisessa, osaamisen tukemisessa ja digitaalisten terveyspalvelujen kehittämisessä.

• Tuloksia voidaan hyödyntää terveysalan ja hoitotyön ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.