Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Ensihoidon kiireettömien tehtävien siirto puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin: kuvaus resurssien käytöstä ja kustannusten jakaantumisesta

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajan puhelimessa toteuttaman hoidon tarpeen arvioinnin (PHTA) resurssien käyttöä ja kustannuksia ja verrata niitä ensihoidon resurssien käyttöön ja kustannuksiin.


Petri Roivainen, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalanyksikkö, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, petri.roivainen@oamk.fi

Maria Kääriäinen, professori, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, MRC Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala, maria.kaariainen@oulu.fi

Ari Ehrola, ensihoitaja (ylempi AMK), ensihoitopalvelujen päällikkö, Oulun yliopistollinen sairaala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ari.ehrola@ppshp.fi

Tero Ala-Kokko, professori, Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö, tehohoidon tutkimusryhmä, Tehohoitokeskus, Oulun yliopisto, Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, tero.ala-kokko@oulu.fi

Marko Hoikka, LT, Ensihoitopalvelu, Kainuun sote, Oulun yliopisto; Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö, tehohoidon tutkimusryhmä, Tehohoidon toimialue, Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, marko.hoikka@kainuu.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata sairaanhoitajan puhelimessa toteuttaman hoidon tarpeen arvioinnin (PHTA) resurssien käyttöä ja kustannuksia ja verrata niitä ensihoidon resurssien käyttöön ja kustannuksiin.

Aineisto ja menetelmät: Ensihoidon kiireettömien tehtävien määrät ja kestot kerättiin ensihoidon tietojärjestelmistä. Ensihoidon ja PHTA:n kustannukset kerättiin talousarvioista vuodelta 2018 Kainuussa ja Oulussa. Aineistosta laskettiin teoreettiset ensihoidon ja PHTA:n vuosikustannukset ja resurssien käyttö Kainuussa. Laskelmien avulla mallinnettiin Ouluun vastaavat kustannukset sekä teoreettiset säästöt.

Tulokset: Vuonna 2018 Kainuussa ensihoidon kiireettömiä tehtäviä oli 5295 ja Oulussa 8598. Laskennallinen kiireettömän ensihoitotehtävän hinta oli Kainuussa 172,80€ ja Oulussa 102,70€, sekä yhden tehtävän käsittelyn hinta PHTA:lla hinta oli 7€. Ensihoitopalveluun integroidun PHTA:n tuomat teoreettiset säästöt ovat Oulussa ja Kainuussa 258 199–294 912€/vuosi. Henkilöstöresurssitarpeen väheneminen on yli 5000 tuntia vuodessa.

Päätelmät: PHTA:n integroiminen ensihoitopalveluun voi tuottaa säästöjä ja hillitä ensihoidon tehtävämäärien nousua. Vapautuvat ensihoidon resurssit voitaisiin kohdentaa kiireellisten potilaiden hoitoon. PHTA:n käyttöönotto olisi mahdollista nykyisillä palvelurakenteilla.

Asiasanat: ensihoitopalvelu, kiireetön ensihoito tehtävä, kustannukset, puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi (PHTA)

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi (PHTA) voi vähentää ensihoidon ja päivystyksen työkuormaa.

• Tieto PHTA:n vaikutuksista kustannuksiin ja resursseihin on osin ristiriitaista, Euroopasta tietoa on vähän ja Pohjoismaista tieto puuttuu.

• Ensihoidon kustannuksien laskeminen Suomessa on vaikeaa ja osin mahdotonta rahoituksen monikanavaisuuden sekä puuttuvan yhteisen tietovarannon vuoksi.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• PHTA-toiminta voi hillitä ensihoidon kiireettömien tehtävien määrän kasvua ja nousevaa kulurakennetta.

• Ensihoitopalveluun integroitu puhelimessa tehtävä hoidontarpeen arviointi (PHTA) voi tuottaa teoreettisesti mittavia säästöjä.

• Kustannuksien näkökulmasta tulisi harkita kuinka paljon ensihoitoyksiköitä käytetään kiireettömien tehtävien hoidontarpeenarviointiin ja palveluohjaukseen.

• PHTA toimintamalli ensihoidon kiireettömillä potilailla olisi mahdollista toteuttaa nykyisillä palvelurakenteilla.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/ tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tuloksia voidaan käyttää eri alueilla kansallisen 116117 päivystysavun ja ensihoidon palvelujärjestelmien kehittämisessä sekä kustannuksien kasvun ehkäisemisessä.

• Tuloksia voidaan hyödyntää ensihoidon resurssien ohjauksen suunnittelussa sekä valmiuden lisäämiseen hätätilapotilaiden hoitoon.

• Tuloksia voidaan hyödyntää ensihoitoyksiköiden jatkuvan kasvutarpeen hillitsemiseen. • Tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa ensihoidon ja puhelimessa tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin täysimittaisen kustannushyötyanalyysin tekemiseen.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.