Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitajat ry:n apurahat

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitajat ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea jäsenten hoitotyötä edistävää toimintaa. Yksi keino on myöntää tähän tarkoitukseen apurahoja. Apurahaa voi hakea vain sairaanhoitajaliiton jäsen. Hakijan tulee olla ollut hakuajan päättymiseen mennessä liiton / alueyhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. Sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, kätilöksi ja ensihoitajaksi (AMK) opiskelevat, jotka ovat olleet liiton opiskelijajäseninä kaksi vuotta.

Apurahoja myönnetään hoitotyön

  1. kongresseihin ja seminaareihin
  2. tutkimus- ja kehittämistyöhön, lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin
  3. koulutukseen, jonka tavoitteena on hoitotyön tai sairaanhoitajan ammatin kehittäminen
  4. opintomatkoihin, opintomatkalta edellytetään vähintään kahden kokonaisen päivän mittaista hoitotyöhön liittyvää opinto-ohjelmaa.

Apurahoja ei myönnetä perus-, erikoistumis-, tai sitä vastaavaan jatko-, täydennys- tai lisäkoulutukseen, pro gradu -tutkielmaan tai muiden ammatillisten opinnäytetöiden tekemiseen, julkaisuihin, käännöstyöhön, kielentarkastukseen tai sosiaalisista syistä.

Apurahan hakeminen

Apurahahakemus tehdään alueyhdistyksen tätä tarkoitusta varten laatimalla hakemuslomakkeella tarvittavine liitteineen. Tutkimukseen liittyvä hakemus edellyttää virallisesti hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Jos apurahaa haetaan kehittämishankkeeseen tulee siinä ilmetä perustelut tavoitteiden saavuttamiseksi. Hakemus osoitetaan alueyhdistyksen hallitukselle.

Apurahan myöntämisestä päättää alueyhdistyksen hallitus hakemusten perusteella. Apuraha maksetaan tositteita vastaan. Apuraha voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Alueyhdistykseltä saadusta aikaisemmasta apurahasta tulee olla kulunut hakemisajankohtaan mennessä kaksi vuotta.

Apurahan saajan tulee antaa palaute apurahan käytöstä esim. yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai muulla sovitulla tavalla.

Apurahan myöntämisperusteet hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitajat ry:n hallitus.

Hakemukset lähetetään liitteineen 31.1. tai 30.9. mennessä osoitteeseen:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitajat ry
pj Leena Qvick
Alajoentie 62
62100 LAPUA

Tästä hakulomakkeeseen