Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

FinAME-asiantuntijuusmalli™ näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena

Anna-Maria Tuomikoski, TtT, asiantuntijaylihoitaja, post doc -tutkija, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue; Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, annukka.tuomikoski@ppshp.fi

Heidi Parisod, TtT, tutkija, varajohtaja, post doc -tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö; Suomen JBI yhteistyökeskus; WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus; Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, heidi.parisod@hotus.fi

Jaana Kotila, TtM, kehittämispäällikkö, eTerveyspalvelut, Helsingin yliopistollinen sairaala, jaana.kotila@hus.fi

Maarit Palomaa, TtM, hallintoylihoitaja, Lapin hyvinvointialue, maarit.palomaa@lapha.fi

Anna Suutarla, TtM, asiantuntija, Suomen Sairaanhoitajat, anna.suutarla@sairaanhoitajat.fi

Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja, johtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö; Suomen JBI yhteistyökeskus; WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus, arja.holopainen@hotus.fi

Tiivistelmä

Tarkoitus: Artikkelin tarkoituksena on kuvata FinAMEasiantuntijuusmallin™ kehittämisen vaiheet ja keväällä 2022 päivitetty FinAME-asiantuntijuusmalli™.

Aineisto ja menetelmät: Vuonna 2009 julkaistun Asiantuntijuus näyttöön perustuvassa toiminnassa -mallin, nykyisin FinAMEasiantuntijuusmallin™, päivittäminen toteutettiin noudattaen kolmivaiheista prosessia. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijaryhmä toteutti kolme järjestelmällistä katsausta ja kartoittavan katsauksen FinAME-asiantuntijuusmallin™ kehittämisen pohjaksi, toisessa vaiheessa työryhmä laati ensimmäinen version mallin päivityksestä ja kolmannessa vaiheessa asiantuntijapalauteryhmä arvioi mallia sekä työryhmä päivitti palautteen perusteella esitettävän FinAMEasiantuntijuusmallin™.

Tulokset ja päätelmät: Päivitetyssä FinAMEasiantuntijuusmallissa™ kuvataan hoitotyön asiantuntijoiden roolin lisäksi myös esihenkilöiden, opettajien ja tutkijoiden sekä hoitotyön tiedonhallinnan asiantuntijoiden tehtäviä näyttöön perustuvan toiminnan toteutumisen edistämisessä. Päivitetyn mallin teoreettisena viitekehyksenä on JBI:n Näyttöön perustuvan terveydenhuollon mallin vaiheet. FinAME-asiantuntijuusmalli™ tukee ymmärrystä siitä, miten hoitotyön eri asiantuntijoiden toiminta painottuu NPTH-mallin eri vaiheissa.

Asiasanat: näyttöön perustuva terveydenhuolto, näyttöön perustuva toiminta, sairaanhoitaja

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• FinAME-asiantuntijuusmallin™ taustalla ovat vuonna 2008 kehitetty ’Hoitotyön asiantuntija’ -toimintamalli ja vuonna 2009 STM:n julkaisema ’Asiantuntijuus näyttöön perustuvassa toiminnassa’ -malli.

• JBI:n julkaisema ’Näyttöön perustuva terveydenhuolto’ -malli auttaa tunnistamaan myös hoitotyön asiantuntijoiden tehtäviä ja toimintaa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Päivitetyssä FinAME-asiantuntijuusmallissa™ kuvataan laajasti hoitotyön asiantuntijoiden toimintaa näyttöön perustuvassa hoitotyössä.

• Päivitetty FinAME-asiantuntijuusmalli™ jäsentää eri hoitotyön asiantuntijoiden toimintaa JBI:n näyttöön perustuvan terveydenhuollon mallin vaiheiden mukaisesti.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Päivitetty FinAME-asiantuntijuusmallia™ voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioiden strategian laadinnassa ja hoitotyön asiantuntijoiden näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista tukevien tehtävien määrittelyssä.

• Päivitetty FinAME-asiantuntijuusmallia™ voidaan hyödyntää näyttöön perustuvan hoitotyön ja eri asiantuntijoiden toiminnan selkeyttäjänä koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.