Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hoidollinen yhteistyö psykiatrisessa osastohoidossa – Therapeutic Engagement Questionnaire -mittarin kääntäminen, esitestaus ja validointi

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä: Askola R, Turunen J, Hottinen A, Bergman PH, Kantaris X, Chambers M, Kuosmanen L. 2021. Hoidollinen yhteistyö psykiatrisessa osastohoidossa – Therapeutic Engagement Questionnaire -mittarin kääntäminen, esitestaus ja validointi. Tutkiva Hoitotyö 19(1), 3–11.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten potilaat ja hoitajat arvioivat hoitajien psykiatrisella akuuttiosastolla luoman ilmapiirin ja ympäristön sekä omahoitajasuhteen merkityksen hoidollisessa yhteistyössä. Tutkimuksen vaiheita olivat englanninkielisen Therapeutic Engagement Questionnaire (TEQ) -mittarin kääntäminen suomeksi, suomennetun mittarin esitestaus akuuttipsykiatrian osastoilla sekä mittarin validointi.

Aineisto ja menetelmät: VAS- ja Likert-asteikollinen TEQ -mittari kaksoiskäännettiin suomeksi. Mittarin käytettävyys ja luotettavuus arvioitiin tilastollisin menetelmin. Mittari esitestattiin potilailla (N=50) ja hoitajilla (N=68) akuuttipsykiatrian osastoilla Suomessa vuonna 2019.

Tulokset: Hoidollinen yhteistyö -mittari on validi ja käyttökelpoinen mittaamaan potilaan ja hoitajan välistä yhteistyötä akuuttipsykiatrian osastoilla Suomessa, joskin otoskoon on oltava riittävän suuri ja kattava luotettavuuden vahvistamiseksi. Esitestauksen tulosten mukaan sekä potilas- että hoitajaryhmässä omahoitajasuhdetta arvioitiin paremmaksi kuin osaston ilmapiiriä ja ympäristöä.

Päätelmät: Hoidollinen yhteistyö -mittarin avulla voidaan saada tietoa osaston ilmapiiristä ja ympäristöstä sekä potilaiden ja hoitajien välisestä yhteistyöstä.

Asiasanat: akuuttipsykiatria, hoidollinen yhteistyö, hoitajat, mielenterveys, potilaat, vuorovaikutus, mittarin validointi

Lue Tutkiva Hoitotyö -lehti