Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hoitotyöntekijöiden käsityksiä vauvojen kivunarvioinnista, lääkkeettömästä kivunhoidosta ja moniammatillisesta yhteistyöstä lastenosastoilla

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Mäki-Asiala M, Palomaa A-K & Pölkki T. 2020. Hoitotyöntekijöiden käsityksiä vauvojen kivunarvioinnista, lääkkeettömästä kivunhoidosta ja moniammatillisesta yhteistyöstä lastenosastoilla. Tutkiva Hoitotyö 18(3), 18–25.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyöntekijöiden käsityksiä vauvojen kivunarvioinnista ja lääkkeettömästä kivunhoidosta sekä siihen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä lastenosastoilla.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin vuonna 2018 kokonaisotantana kyselylomakkeella hoitotyöntekijöiltä (N=268), jotka työskentelivät sairaanhoitajina, kätilöinä, lastenhoitajina tai lähi- ja perushoitajina erään suomalaisen yliopistosairaalan lastenosastoilla. Analyysi tehtiin kuvailevilla menetelmillä.

Tutkimuksen tulokset: Osallistujien mielestä kipumittarit olivat tarpeellisia apuvälineitä, ja vauvan vanhemmat oli tärkeä ottaa mukaan kivunarviointiin. Kivunarvioinnin ajateltiin vaikuttavan

toteutettavaan kivunhoitoon. Kipumittareiden käyttö vauvojen kivunarvioinnissa oli kuitenkin vähäistä. Lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmien käyttö ja ohjaus ei ollut kaikilta osin riittävää ja niiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys. Moniammatillista yhteistyötä arvioitiin kriittisesti, ja siihen esitettiin parannusehdotuksia.

Päätelmät: Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvien toimintamallien kehittämisessä sekä vauvojen kivunarvioinnin ja -hoidon yhtenäistämisessä. Moniammatillista yhteistyötä kivunhoidossa tulisi kehittää koulutuksellisilla interventioilla.

Asiasanat: kivunarviointi, kivunhoito, kyselytutkimus, lääkkeetön kivunlievitys, moniammatillinen yhteistyö, vauva

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?
• Kivunarviointi on lähtökohta onnistuneelle kivunhoidon toteutukselle.
• Kivunhoitoon kuuluu oleellisesti lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät, koska ne ovat turvallisia ja sopivat käytettäviksi vauvoille erityisesti lyhytaikaista kipua tuottavien toimenpiteiden aikana.
• Moniammatillinen yhteistyö parantaa kivunhoidon laatua.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?
• Kipumittareiden käyttö vauvoilla oli vähäistä, vaikka kivunarvioinnin ajateltiin vaikuttavan toteutettuun kivunhoitoon.
• Vanhempia ohjattiin käyttämään niukasti lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä, joissa heidän roolinsa olisi ollut aktiivinen.
• Moniammatillista yhteistyötä arvioitiin kriittisesti, ja siltä toivottiin tavoitteellisuutta, osaamisen jakamista sekä yksilöllisyyden huomioimista.

Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja johtamiselle
• Tuloksia voidaan hyödyntää käytännön toimintamallien yhtenäistämisessä ja kivunarvioinnin ja -hoidon kehittämisessä niillä lastenosastoilla, joilla hoidetaan vauvoja.
• Opetusta vauvojen kipumittareista ja lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käytöstä on tarpeellista lisätä hoitotyön koulutukseen.
• Hoitotyön johtajien on tärkeää tukea henkilökunnan pääsyä täydennyskoulutukseen, joka käsittelee monipuolisesti vauvojen kivunarviointia ja -hoitoa.

Siirry digilehteen täältä.