Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kardiologisten hoitajien kuvaus EKG:n tulkinnasta yliopistosairaaloissa

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Matala-aho M, Suominen T & Roos M. 2020. Kardiologisten hoitajien kuvaus EKG:n tulkinnasta yliopistosairaaloissa. Tutkiva Hoitotyö 18(4), 28–35.

Tutkimuksen tarkoitus: Kardiologisten hoitajien tulisi osata tulkita EKG:ssä tapahtuvia muutoksia ja tiedottamaan niistä eteenpäin. Kardiologisten hoitajien EKG:n tulkinnassa on havaittu olevan isoja vaihteluita. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yliopistosairaaloiden kardiologisten hoitajien EKG:n tulkintaa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen kohderyhmänä oli Suomen viiden yliopistosairaalan kardiologisilla toiminta-alueilla työskentelevät hoitajat. Tutkimusaineisto (n=168) kerättiin sähköisellä kyselyllä 2017. Kyselylomakkeessa oli kaksi osaa, taustamuuttujaosa ja tätä tutkimusta varten kehitetty EKG:n tulkintaa mittaava mittari. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Kardiologisilla osastoilla työskentelevien hoitajien EKG:n tulkinnan taso oli harvalla erinomainen, mutta yli puolella hyvä. Kardiologisilla hoitajilla oli puutteita tunnistaa sinus rytmiin liittyvä ST-nousu ja toisen asteen AV-katkos (Mobitz 2). Nykyisellä työpaikalla ja EKG:n tulkinnan tasolla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0.016).

Päätelmät: Tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää EKG:n tulkinnan koulutustarpeen määrittelyyn. Tärkeää olisi kohdentaa EKG-koulutusta harjoitusta vaativille osa-alueille sekä järjestää säännöllisiä EKG:n tulkinnan koulutuksia.

Avainsanat: EKG, elektrokardiogrammi, hoitaja, kysely, tulkinta

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Sairaanhoitajilla on puutteita tulkita ja tunnistaa eri rytmejä.

• Sairaanhoitajien kyvyssä on merkittävä puute tunnistaa ja erottaa katkoksia, poikkeavia johtumishäiriöitä sekä takykardisia rytmihäiriöitä.

• Sairaanhoitajien EKG:n tulkinnasta tai arytmioiden tunnistamisesta on vain vähän tietoa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tutkimus tuotti hoitotieteellistä tietoa kliinisen hoitotyön kontekstista.

• Kardiologisten hoitajien EKG:n tulkinta on hyvää suurimmalla osalla hoitajista.

• EKG:n tulkinnan oikeellisuudessa on suuria vaihteluita kardiologisten hoitajien kesken.

• Suurin osa kardiologisista hoitajista kaipaa lisää koulutusta EKG:n tulkintaan.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämisessä?

• Kardiologisten hoitajien EKG:n tulkintaan on tarpeen kiinnittää jatkossa enemmän huomiota, sillä EKG:n tulkinnan oikeellisuudessa on suuria vaihteluita.

• Kardiologisten hoitajien EKG:n tulkintaan liittyvään täydennyskoulutukseen tulee panostaa vielä enemmän säännöllisten koulutusten avulla.

• Kardiologisten hoitajien EKG:n tulkinnan koulutuksia tulee kehittää ja järjestää jatkossa etenkin heikoimmin tunnistettujen rytmien osalta.

• Kardiologisten hoitajien substanssiosaamista EKG:n tulkinnassa tulee tukea ja kehittää.

Siirry digilehteen.