Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kivunarvioinnin ja -hoidon kirjaaminen erikoissairaanhoidon somaattisilla osastoilla – poikkileikkaustutkimus potilasasiakirjoista

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata potilaiden kivunarvioinnin ja -hoidon kirjaamista sekä siihen yhteydessä olevia taustatekijöitä erikoissairaanhoidon somaattisilla osastoilla.

Lenni Paavola, TtM, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, lennipaavola@gmail.com

Anna-Kaija Palomaa, TtM, väitöskirjatutkija, apulaisosastonhoitaja, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto; Lasten teho, Oulun yliopistollinen sairaala, annakaija.palomaa@pohde.fi

Mervi Hakala, TtT, post doc -tutkija, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, mervi.hakala@pohde.fi

Mariaana Mäki-Asiala, TtM, väitöskirjatutkija, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, mariaana.maki-asiala@oulu.fi

Heli Kerimaa, TtT, post doc -tutkija, yliopisto-opettaja, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, heli.kerimaa@oulu.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata potilaiden kivunarvioinnin ja -hoidon kirjaamista sekä siihen yhteydessä olevia taustatekijöitä erikoissairaanhoidon somaattisilla osastoilla.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus oli kuvaileva retrospektiivinen poikkileikkaustutkimus. Aineisto kerättiin potilasasiakirjoista (n=318) strukturoidulla havainnointilomakkeella yhden vuorokauden ajalta erään yliopistollisen sairaalan lasten ja naisten tulosalueelta. Aineisto analysoitiin käyttäen kuvailevia tilastotieteen menetelmiä.

Tulokset: Potilasasiakirjoista 63%:ssa oli kirjattu yksi tai useampi kivunarvioinnin osa-alue, jotka koostuivat kivun voimakkuudesta, tyypistä, kestosta ja sijainnista. Standardoitujen kipumittareiden käyttö oli kirjattu 42%:ssa potilasasiakirjoista. Lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä kirjattiin kuudesosalle (17%) erikoissairaanhoidon somaattisten osastojen potilaista. Taustatekijöistä hoito-osastolla, hoitoajalla ja toimenpiteiden lukumäärällä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys kivunarvioinnin ja -hoidon kirjaamiseen.

Päätelmät: Potilasasiakirjojen perusteella kivunarvioinnin ja -hoidon kirjaaminen on riittämätöntä ja kipumittareiden käyttö potilaiden hoidossa on vähäistä. Lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä kirjattiin vähemmän potilasasiakirjoihin kuin lääkehoidon toteutumista. Täydennyskoulutuksen järjestäminen terveydenhuoltohenkilöstölle ja kirjaamisjärjestelmien kehittäminen ovat tärkeitä potilaan kivun kokonaishoidossa.

Asiasanat: erikoissairaanhoito, kirjaaminen, kivunarviointi, kivunhoito, poikkileikkaustutkimus, potilasasiakirjat

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Kivunarvioinnin kirjaamisessa ilmenee puutteita kaikilla potilasryhmillä, mikä vaarantaa potilasturvallisuutta.

• Kirjaamisen avulla taltioitua tietoa tarvitaan tehokkaan kivun hoidon ja näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamiseksi.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Kivunarvioinnin ja -hoidon vaikutuksen arvioinnin kirjaaminen on puutteellista, mikä ilmenee erityisesti lasten hoito-osastojen potilasasiakirjoista.

• Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien käytön kirjaaminen on vähäistä ja kirjauksissa korostuu kipulääkityksen toteuttaminen. Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Kivunarvioinnin ja -hoidon kirjaamista on tarpeellista kehittää sairaalan somaattisilla osastoilla ja arvioida käyttöönotettujen uudistusten vaikutuksia potilaiden kivunhoidon toteutumiseen.

• Erikoissairaanhoidon terveydenhuoltohenkilöstölle tulee järjestää jatkossa täydennyskoulutusta kivunarvioinnin ja -hoidon kirjaamisesta.

• Hoitotyön johtajien on oleellista myös seurata hoitotyön laatua ja sen toteutumista kirjaamisen näkökulmasta.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.