Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kliinisen työn johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa: integroitu kirjallisuuskatsaus

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä: Ottman-Salminen M, Kaunonen M, Rannisto P-H. 2022. Kliinisen työn johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa: integroitu kirjallisuuskatsaus. Tutkiva Hoitotyö 20(1), 12–19.

Tutkimuksen tarkoitus: Integroidun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata kliinisen työn johtamista terveydenhuollon organisaatioissa.

Aineisto ja menetelmät: Tiedonhaku toteutettiin Academic Search Ultimate-, CINAHL- ja Medline-tietokannoista sekä manuaalisesti julkaisuista vuosilta 2006–2021. Aineisto rajattiin englanninkielisiin, vertaisarvioituihin julkaisuihin. Valittujen 11 artikkelin laatu arvioitiin Joanna Briggs Instituutin laadunarvioinnin kriteereillä ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset: Aikaisemman tutkimuksen perusteella kliinisen työn johtamisen sisältöalueita ovat kliinisen työn tiedollinen ja taidollinen osaaminen asiantuntijuusalueella sekä kliinisen työn johtamisen keinot ja tavoitteet. Kliinisen työn johtaminen on lähellä potilaan päivittäistä lähihoitoa ja keskeistä sille on potilaan turvallinen ja laadukas hoito.

Päätelmät: Kliinisen työn johtaminen on terveydenhuollon organisaatiossa osastonhoitajan keskeinen tehtävä. Kliinisen työn johtamisen osaamista tulee jatkossa tutkia sekä osastonhoitajien että terveydenhuollon moniammatillisen henkilöstön näkökulmasta

tulevilla hyvinvointialueilla.

Asiasanat: integroitu kirjallisuuskatsaus, kliinisen työn johtaminen, terveydenhuolto

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Kansainvälisten tutkimusten mukaan kliinisen työn johtaminen määritellään esihenkilötyöksi tai asiantuntijajohtamiseksi.

• Asiantunteva kliinisen työn johtaminen parantaa potilaan hoidon laatua ja resurssien johtamista sekä potilaiden että henkilökunnan tyytyväisyyttä.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Kliinisen työn johtamisen sisältöalueita ovat kliinisen työn osaaminen, kliinisen työn johtamisen keinot sekä tavoitteet.

• Terveydenhuollon organisaatioissa osastonhoitajien lähijohtamisen tehtävä on tärkeä potilaan sujuvan, laadukkaan ja turvallisen hoidon varmistamisessa.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksessa opettamalla hoitotyön esihenkilöille kliinisen työn johtamistaitoja sekä hoitohenkilöstön asiantuntijuustyön johtamista.

• Tulokset osoittavat, mitkä kliinisen työn johtamisen sisältöalueet ovat tärkeitä kehittämisen kohteita hyvinvointialueiden hoitotyön esihenkilöiden ja asiantuntijoiden työssä.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.