Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kokemuksia simulaatio-oppimista edistävistä tekijöistä – laadullinen teemahaastattelu sairaanhoitajaopiskelijoille

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia simulaatio-oppimista edistävistä tekijöistä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa simulaatioopetuksen kehittämistä varten. Tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin sosiaali- ja terveysalan simulaatio-opetuksen kehittämisessä.

Sanna Savolainen, TtM, päätoiminen tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, sanna.savolainen@savonia.fi
Terhi Saaranen, TtT, professori, Itä-Suomen yliopisto, terhi.saaranen@uef.fi
Marja Silén-Lipponen, FT, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, marja.silen-lipponen@savonia.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia simulaatio-oppimista edistävistä tekijöistä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa simulaatioopetuksen kehittämistä varten. Tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin sosiaali- ja terveysalan simulaatio-opetuksen kehittämisessä.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin joulukuussa 2021 ryhmähaastatteluilla yhden ammattikorkeakoulun valmistuvilta sairaanhoitajaopiskelijoilta (n=21) opintojen viimeisellä lukukaudella. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Simulaatioissa oppimista edistäviä tekijöitä olivat opettajan onnistuneet pedagogiset ratkaisut skenaarion suunnittelemisessa, simulaatioon valmistamisessa ja avoimen oppimiskeskustelun tukemisessa. Lisäksi opiskelijan simulaatiooppimiseen harjaantuminen opintojen edetessä edisti simulaatioissa oppimista. Myös myönteinen ilmapiiri ja osallistava yhteistyö edistivät ryhmässä oppimista.

Päätelmät: Simulaatio-opetuksen toteuttaminen vaatii opettajalta simulaatiopedagogista osaamista. Sairaanhoitajaopiskelijat tulee perehdyttää simulaatio-oppimismenetelmään koulutuksen alussa.

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

  • Simulaatio-opetuksella pystytään opettamaan monipuolisesti psykomotorista, kognitiivista ja affektiivista osaamista.
  • Simulaatio-opetusta on tarpeellista kehittää resurssien järkevän käytön ja opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

  • Opiskelijat hyödyntävät simulaatioihin valmistautumisessa selkeitä ja tiiviitä etukäteismateriaaleja.
  • Simulaatio-oppiminen edellyttää opiskelijoilta simulaatio-oppimismenetelmän tuntemusta.
  • Tarkkailijoiden samassa tilassa simulaation seuraaminen vahvistaa ryhmähenkeä ja vähentää jännittämistä.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

  • Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutuksen simulaatio-opetuksen kehittämisessä.
  • Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan moniammatillisen täydennyskoulutuksen simulaatio-opetuksen kehittämisessä.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.