Opiskele sairaanhoitajaksi

Olet kiinnostunut sairaanhoitajakoulutuksesta
– onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan

Sairaanhoitajat ovat hoitotyön parhaita asiantuntijoita
Sairaanhoitajat ovat korkeimmin koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. He tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, joka perustuu hoitotieteeseen. Sairaanhoitajien tehtävänä on terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Asiantuntijoina toimivien sairaanhoitajien työssä korostuvat potilaslähtöinen, terveyskeskeinen ja kokonaisvaltainen ajattelutapa. Sairaanhoitajien asiantuntijuus rakentuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Sairaanhoitajilla on asiantuntijoiden tietotaito tuoda hoitotyön näkökulma moniammatilliseen työryhmään. Sairaanhoitajat edustavat hoitotyötä laajasti – käytännön työssä toimivista sairaanhoitajista opettajiin, tutkijoihin ja johtajiin. Sairaanhoitajien palkan tulee määrittyä työn vaativuuden ja vastuullisuuden mukaan.

Uralla kehittyminen
Sairaanhoitajan ammatissa on välttämätöntä, että osaaminen lisääntyy ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti ammattiuralla. Ammattiura alkaa opiskelujen alusta ja jatkuu koko työssäoloajan. Sairaanhoitajien urakehitystä pitää tukea siten, että asiantuntemuksesta palkitaan kaikissa tehtävissä, myös välittömässä potilashoidossa.

Eettisen vastuun kantaminen
Eettiset kysymykset ovat jatkuvasti läsnä hoitotyössä. Eettisen vastuun kantaminen vaatii sairaanhoitajilta syvällistä hoityön osaamista ja hoitotieteellistä ajattelua. Eettisen vastuun ottamiseen tarvitaan myös rohkeutta keskustella vaikeista kysymyksistä ja puuttua epäkohtiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Sairaanhoitajan työ on terveyttä edistävää toimintaa, jolla lisätään ihmisten kykyä hoitaa itseään. Sairaanhoitajat toimivat yhdessä potilaiden omaisten ja muiden läheisten kanssa ja vahvistavat näiden osallistumista potilaan hoitoon. Sairaanhoitajat kantavat vastuuta terveydellisten ja sosiaalisten elinolojen kehittämisestä maailmanlaajuisesti.

Kollegiaaliseen ammattikuntaan kuuluminen
Kollegiaalisuus sairaanhoitajan työssä näyttäytyy ammattiin sitoutumisena, työtovereiden ohjaamisena ja auttamisena sekä haluna tehdä yhteistyötä oman ammattikunnan kesken.

Sairaanhoitajan työ sopii sinulle hyvin, jos

 • olet innokas ratkaisemaan ongelmia ja
  tekemään päätöksiä vaativissakin tilanteissa.
 • haluat tehdä ihmisläheistä työtä.
 • olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja
  monikulttuurisuudesta.
 • haluat käyttää uusinta teknologiaa.
 • haluat tehdä työtä alalla, joka yhdistää ihmisiä.
 • haluat olla ihmiselämän aitiopaikalla.
 • haluat kehittää osaamistasi koko ammattiuran ajan

Olet halukas opiskelemaan ammattiin, jossa tarvitaan tiedollista ja taidollista osaamista sekä vuorovaikutustaitoja. Inhimillisyys ja ihmisestä välittäminen kuuluvat olennaisena osana tulevaan työhösi. Onnittelut ammatinvalinnastasi, olet valinnut upean ammatin!

Opiskelu sairaanhoitajaksi

Sairaanhoitajakoulutus kestää kolme ja puoli vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkintonimike on sairaanhoitaja (AMK). Myös terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat[…] Lisää…

Sairaanhoitajatutkinnon päivittäminen

Ammattikorkeakouluissa voi opistoasteisen sairaanhoitajan tutkinnon päivittää uudeksi sairaanhoitaja (AMK) tutkinnoksi. Koulukohtaisesti oppilaitokset saattavat tarjota täydentäviä opintoja. Opiskelija opiskelee henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla[…] Lisää…