Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kulttuurilähtöisen hoidon kehittäminen psykiatriassa: osallistava toimintatutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata työyhteisön kulttuurilähtöisen osaamisen kehittämistä psykiatriassa toimintatutkimusmenetelmin.

Susanna Kallakorpi, TtL, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, susanna.kallakorpi@diak.fi
Kaisa Haatainen, FT, dosentti, hoitotieteen laitos, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, kaisa.haatainen@uef.fi
Päivi Kankkunen, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, hoitotieteen laitos, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, paivi.kankkunen@uef.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena oli kuvata työyhteisön kulttuurilähtöisen osaamisen kehittämistä psykiatriassa toimintatutkimusmenetelmin.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto koostui maahanmuuttajapotilaiden ja heidän hoitajiensa haastatteluista, monikulttuurisen hoito-opastyöryhmän kokousmuistioista, monikulttuurisesta hoito-oppaasta ja kulttuurisen haastattelun (CFI) testauksesta. Aineistoa analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla.

Tulokset: Tutkimusprosessin ensimmäisessä vaiheessa toteutettu pilottitutkimus osoitti kulttuurilähtöisen hoidon kehittämistarpeen. Toisessa vaiheessa valmistui monikulttuurinen hoito-opas moniammatillisessa työryhmässä. Kolmannessa vaiheessa toteutettu oppaan implementointi sisälsi henkilökunnan koulutukset, kulttuurisen haastattelun opetusvideon sekä kulttuurisen haastattelun testaukset. Kulttuurisen haastattelun hyötyjä olivat potilaslähtöisyys ja kulttuurillisen ymmärryksen syventyminen.

Päätelmät: Kulttuurilähtöistä psykiatrista hoitoa voitiin kehittää osallistavan toimintatutkimuksen periaatteita hyödyntäen. Kulttuurinen haastattelu voi tukea oikeissa olosuhteissa kulttuurilähtöisen hoidon toteutumista.

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

  • Maahanmuuttajat käyttävät vähemmän psykiatrisia palveluita, vaikka tarve olisi heillä siihen kantaväestöä suurempi.
  • Terveydenhuoltohenkilöstöllä on osaamisen puutteita kulttuurilähtöisen hoidon osalta.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

  • Kulttuurinen haastattelu (Cultural Formulation Interview, CFI) lisäsi potilaslähtöisyyttä ja kulttuurillista ymmärrystä, mutta sen käyttöä tulee arvioida yksilöllisesti erityisesti potilaan psyykkinen vointi huomioiden.
  • Monikulttuurinen hoito-opas mahdollistaa yhtenäiset hoitokäytännöt.
  • Osallistavan toimintatutkimusmenetelmin oli mahdollista lähentää tieteellisen tutkimuksen ja käytännön välistä kuilua.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

  • Kulttuurinen haastattelu voi tukea oikeissa olosuhteissa kulttuurilähtöisen hoidon toteutumista, potilaslähtöisen hoidon edistämistä ja potilaiden tyytyväisyyttä hoitoonsa.
  • Kulttuurilähtöistä hoitoa voidaan kehittää osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin, mutta esihenkilöiden osallisuus tulisi huomioida uusien hoitomenetelmien käyttöönoton tukemisessa riittävän pitkällä seurantaajalla.
  • Kulttuurilähtöisen hoitotyön asiantuntijuus tulisi sisällyttää jo sairaanhoitajien opetussuunnitelmaan omana opintojaksonaan.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.