Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kulttuurisensitiivinen simulaatio-opetus edellyttää hyvää suunnittelua ja riittävästi aikaa simulaation toteuttamiseen

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä: Aura S. Silén-Lipponen M, Huovinen A. 2021. Kulttuurisensitiivinen simulaatio-opetus edellyttää hyvää suunnittelua ja riittävästi aikaa simulaation toteuttamiseen. Tutkiva Hoitotyö 19(2), 12–19.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveysalan opettajien kokemuksia monikulttuurisen ryhmän simulaatio-opetuksesta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa monikulttuurisen ryhmän simulaatio-opetuksen kehittämiseen.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin (2020) teemahaastatteluilla yhden suomalaisen ammattikorkeakoulun terveysalan opettajilta (N=10), jotka olivat opettaneet monikulttuurisia ryhmiä. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisallönanalyysilla.

Tulokset: Tulosten mukaan monikulttuurisen ryhmän simulaatio-opetus edellyttää opettajalta vuorovaikutusosaamista, ryhmän ohjausosaamista sekä osaamista kulttuuritietoisen oppimiskeskustelun ohjaamisessa. Lisaksi tuli esille, että opettajat kaipasivat tukea organisaatiolta monikulttuurisen simulaatiopedagogiikan kehittämiseksi.

Päätelmät: Monikulttuuristen ryhmien simulaatioita tulee kehittää nykyistä kulttuurisensitiivisemmiksi. Monikulttuuristen ryhmien simulaatioiden suunnittelu on tarpeen tehdä nykyistä huolellisemmin ja varattava niihin riittävästi aikaa, jotta oppimistavoitteet voidaan saavuttaa. Jatkossa tulisi tutkia monikulttuuristen opiskelijoiden näkökulmaa simulaatio-opetuksen kehittämisessä.

Asiasanat: kulttuurisensitiivisyys, laadullinen tutkimus, monikulttuurinen ryhmä, simulaatio-oppiminen, terveysalan opettaja.

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

  • Opiskelijoiden kulttuuristen erityispiirteiden huomioiminen edistää ammatillista oppimista terveysalan koulutuksessa.
  • Simulaatio-opetuksessa opiskelijoiden erilaisten kulttuuristen toimintatapojen ymmärtäminen helpottuu, koska asiat konkretisoituvat simulaatioissa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

  • Tutkimuksen mukaan monikuluttuuristen ryhmien simulaatioita tulee kehittää nykyistä kulttuurisensitiivisemmiksi, jotta niissä on hyvä ja turvallista oppia.
  • Monikulttuuristen ryhmien simulaatio-opetustilanteisiin tulee varata enemmän aikaa kuin kansallisten ryhmien opetukseen, koska monimuotoisuus edellyttää enemmän keskustelua ymmärryksen varmistamiseksi.
  • Monikulttuuristen simulaatioiden järjestäminen ja oppimiskeskustelun toteuttaminen edellyttävät huolellista suunnittelua sekä kieli- ja viestintäosaamista.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

  • Tutkimustulokset auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan monikulttuuristen ryhmien simulaatioita aikaisempaa tavoitetietoisemmin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä monikulttuurisia oppimistilanteita siten, että ne ovat opiskelijoiden erilaisuutta kunnioittavia ja lisäävät yhteisöllistä hyväksyntää.

Siirry digilehteen