Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Läheisten kokemuksia omaisen kuolemasta koronarajoitusten aikana

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata läheisten kokemuksia omaisen kuolemasta koronarajoitusten aikana.

Elina Luhtamäki, TtK, TtM-opiskelija, sh, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, elina.luhtamaki@tuni.fi
Heidi Jalanto-Nieminen, TtK, TtM-opiskelija, sh, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, heidi.jalanto-nieminen@tuni.fi
Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, annaliisa.aho@tuni.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata läheisten kokemuksia omaisen kuolemasta koronarajoitusten aikana.

Aineisto ja menetelmät: Kirjallisuuskatsauksen tietokantahaut tehtiin CINAHL-, Medic- ja Medline-tietokantoihin. Tietokantarajauksina käytettiin aikarajausta vuosiin 2020–2022, kielirajauksena englantia ja suomea sekä vertaisarvioitua artikkelia. Sisäänottokriteereinä oli läheisen näkökulma. Haun kokonaistulos oli 3199 viitettä, poissulkukriteerien ja tietokantarajausten jälkeen hakutuloksia jäi 731. Tutkimusten laatua arvioitiin Joanna Briggs instituutin laadunarviointikriteereillä. Lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 23 tutkimusta. Aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin avulla.

Tulokset: Läheiset kokivat koronarajoitusten vaikuttaneen kommunikaatio- ja viestintätapojen muuttumiseen ja tuoneen haasteita hoitoon osallistumiseen. Rajoitusten myötä vierailukäytänteet muuttuivat ja läheiset kokivat kuoleman käsittelyn ja rituaalien muuttuneen. Etäkommunikaation mahdollistavaa teknologiaa ja turvallisen läsnäolon mahdollistavia tiloja tulee kehittää.

Päätelmät: Koronapandemian aikaiset rajoitukset vaikuttivat omaisen hoitoon. Tieto rajoituksista ja niiden vaikutuksista läheisiin auttaa kehittämään pandemiarajoituksien aikaista hoitoa.

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• COVID-19-pandemia aiheutti maailmanlaajuisesti rajoituksia kuolevan potilaan hoitoon ja läheisten hoitoon osallistumiseen.

• Rituaalit ja läsnäolo kuoleman hetkellä ovat tärkeitä selviytymiskeinoja omaisen kuoleman hetkellä ja jälkeen.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Koronarajoitukset aiheuttivat kielteisiä muutoksia läheisten ja potilaan sekä hoitohenkilökunnan kommunikaatio- ja viestintätapoihin.

• Koronarajoitukset vaikeuttivat läheisten hoitoon osallistumista, erityisesti sairaaloissa ja hoitolaitoksissa.

• Koronarajoituksista johtuen kuolemaan liittyvät rituaalit, jäähyväisten jättäminen ja kuoleman käsitteleminen muuttuivat.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Käytäntöön tulee tuoda monipuolisia etäkommunikaation välineitä.

• Henkilökunta tarvitsee koulutusta etäkommunikaation ja teknologian käyttöön pitääkseen yhteyttä potilaan ja läheisten välillä sekä henkilökunnan ja läheisten välillä.

• Rajoituksia tulee arvioida kriittisesti kuolevan potilaan hoidossa.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.