Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Laskimoreittien määritelmät ja valintakriteerit: integratiivinen katsaus

Tutkimuksen tarkoituksena on tiivistää ajantasainen näyttö laskimoreittivaihtoehtojen määritelmistä ja laskimoreittien valintakriteereistä.


Pirkko Geijer, sairaanhoitaja AMK, Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, laskimoyhteyshoitaja, Keski-Suomen Sairaala Nova, pirkko.geijer@ksshp.fi

Riku Palanne, LL, erikoislääkäri, Keski-Suomen Sairaala Nova, riku.palanne@ksshp.fi

Hanna Hopia, TtT, yliopettaja, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hanna.hopia@jamk.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tiivistää ajantasainen näyttö laskimoreittivaihtoehtojen määritelmistä ja laskimoreittien valintakriteereistä.

Aineisto ja menetelmät: Integratiivinen kirjallisuuskatsaus, jossa tieto haettiin CINAHL Plus with full text (EBSCO), Cochrane Library, Medic, ProQuest, PubMed, SAGE Journals ja Terveysportti tietokannoista aikavälillä 1.1.2017–31.1.2022. Lisäksi tehtiin manuaalinen haku. Mukaan valikoitui 20 julkaisua. Aineisto analysoitiin integratiiviseen katsaukseen soveltuvalla jatkuvan vertailun menetelmällä.

Tulokset: Laskimoreitit jaetaan perifeerisiin ja sentraalisiin katetrin kärjen sijainnin perusteella. Perifeerisen laskimoreitin alaluokkia ovat perifeerinen laskimokanyyli ja midline-katetri ja sentraalisen alaluokkia ovat perifeerisesti ja sentraalisesti asetettava keskuslaskimokatetri sekä laskimoportti. Alaluokille muodostettiin määritelmät, joissa kuvattiin katetrin pituus, asettamispaikka ja asettamistekniikka. Laskimoreitin valinta tulisi perustua annosteltavien valmisteiden, laskimoreitin ja potilaan ominaisuuksiin sekä valmisteiden annostelutapaan ja hoidon kestoon. Lisäksi valinnassa tulisi huomioida hoitohenkilöstön osaaminen, potilaiden toiveet ja olosuhteet.

Päätelmät: Laskimoreitteihin liittyvän terminologian täsmällisyys ohjaa terveydenhuollon ammattilaisia näyttöön perustuviin toimintatapoihin laskimoreitin valinnassa ja hoidossa. Valittaessa laskimoreittiä on huomioitava reittivaihtoehtojen hyödyt ja rajoitukset suhteessa potilaan tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Asiasanat: integratiivinen kirjallisuuskatsaus, laskimokatetri, laskimoreitti

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Laskimoreitin asettaminen on yksi yleisimmistä invasiivisistä toimenpiteistä sairaalapotilailla. Laskimoreittivaihtoehtoja on erilaisia käyttötarkoituksen ja asettamispaikan mukaan, ja kaikilla niillä on omat rajoituksensa ja riskinsä.

• Laskimoreitteihin liittyy merkittävä määrä erilaisia komplikaatioita, jotka tuottavat turhia kustannuksia ja lisäävät potilaiden kärsimystä.

• Laskimoreittien kokonaisuutta ja niiden valintaa käsittelevää suomenkielistä aineistoa on olemassa niukasti, ja aihealueeseen liittyvä käsitteistö on jäsentymätöntä.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Selkiyttää laskimoreitteihin liittyvää käsitteistöä suomen kielellä.

• Nivoo erilliset laskimoreittivaihtoehdot kokonaisuudeksi ja nostaa esiin eri reittivaihtoehtojen käyttöaiheita ja vasta-aiheita.

• Esittelee uusia reittivaihtoehtoja ja niiden mahdollisuuksia hoitotyössä.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Auttaa ymmärtämään laskimoreittien kokonaisuuden osana potilaan laadukasta hoitoa.

• Tuottaa tutkittua tietoa kliiniseen päätöksenteon tueksi laskimoreittien valintatilanteessa ja edistää laskimoreitteihin liittyvän hoidon kehittämistä.

• Tuottaa ajantasaista tutkimustietoon perustuvaa koulutusmateriaalia hoitotyön perus- ja täydennyskoulutukseen.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.