Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien jakaantuminen sairaalaorganisaatiossa hoitotyön lähi- ja keskijohdon arvioimana

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Klasila S, Meriläinen M, Tuomikoski A-M, Holopainen A & Kanste O. 2020. Näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien jakaantuminen sairaalaorganisaatiossa hoitotyön lähi- ja keskijohdon arvioimana. Tutkiva Hoitotyön 18(4), 20–27.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien jakaantumista erikoissairaanhoidossa sairaalaorganisaation eri tasoilla toimivien hoitotyön johtajien ja eri asiantuntijoiden kesken hoitotyön lähi- ja keskijohdon arvioimana.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin kyselylomakkeella maaliskuussa 2019 kahdesta sairaalasta Pohjois-Suomessa. Aineisto muodostui 64 johtajan vastauksesta, ja se analysoitiin kuvailevilla tilastomenetelmillä.

Tulokset: Johtajat arvioivat näyttöön perustuvan tiedon levittämiseen liittyvien johtamistehtävien kuuluvan useimmiten lähi- ja keskijohdolle, ja vain vähemmistön mielestä ne kuuluivat hoitotyön asiantuntijoille. Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen tukemisessa johtamistehtävät jakaantuivat kaikille johtamistasoille. Näyttöön perustuvan toiminnan seurantaan ja arviointiin liittyvät johtamistehtävät kuuluivat vastaajien mielestä lähi- ja keskijohdolle. Johtamistehtävien vastuunjako toteutui harvoin resurssien varmistamisessa, seurannassa ja arvioinnissa sekä organisaatiokulttuurin muutoksen tukemisessa.

Päätelmät: Näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävät jakaantuvat sairaalaorganisaation eri tasoilla toimivien hoitotyön johtajien ja eri asiantuntijoiden kesken, mutta vastuunjako ei ole selkeä. Tehtävänkuvia on tärkeää selkeyttää.

Asiasanat: erikoissairaanhoito, hoitotyön johtaminen, johtamistehtävien jakaantuminen, näyttöön perustuva toiminta, kysely

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Johtamistehtävien jakaminen organisaation eri tasoille edistää näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä ja yhtenäisten toimintamallien käyttöönottoa.

• Osallistavalla, oppimista tukevalla ja näyttöön perustuvaa toimintaa arvostavalla organisaatiokulttuurilla on tärkeä merkitys ammattilaisten näytön käyttöön sitouttamisessa, ja hoitotyön johtajilla on tärkeä rooli organisaatiokulttuurin luomisessa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Johtajat arvioivat näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien kuuluvan pääasiassa lähi- ja keskijohdolle, mutta osin myös eri asiantuntijoille.

• Johtamistehtävien vastuunjako toteutui heikoimmin resurssien varmistamisessa, seurannassa ja arvioinnissa, tiivistetyn tutkimustiedon saatavuuden varmistamisessa sekä organisaatiokulttuurin muutoksen tukemisessa.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä asiantuntijuus- ja johtamistoimintamallia,

jossa vastuut näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien osalta on selkeästi määritelty.

• Selkiyttämällä näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtäviä voidaan vaikuttaa hoidon laatuun ja lopputuloksiin sekä hoitotyön vetovoimaisuuteen.

• Tulokset tuovat johtamisen kehittämistarpeet näkyviksi ja auttavat suuntaamaan toimenpiteitä näyttöön perustuvan toiminnan johtamisen kehittämiseksi terveysalan koulutuksessa ja organisaatioissa.

Siirry digilehteen.