Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Osastonhoitaja kliinisen työn johtajana sairaalaorganisaatioissa

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä. Ottman-Salminen M, Vikberg-Aaltonen, Rannisto P-H, Kaunonen M. 2022. Osastonhoitaja kliinisen työn johtajana sairaalaorganisaatioissa. Tutkiva Hoitotyö 20(2), 12–19.

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata osastonhoitajien käsityksiä kliinisen työn johtamisesta sairaalaorganisaatioissa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin ryhmähaastattelututkimuksena vuosina 2018–2019. Aineisto muodostui kolmen keskussairaalan osastonhoitajien (n=21) kuudesta ryhmähaastattelusta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla ja asemointianalyysilla.

Tulokset: Sairaalaorganisaatiossa osastonhoitajan kliinisen työn johtaminen jakautui yksikön osaamisresurssien ja toimintaprosessien johtamiseen sekä vuorovaikutusverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon.

Päätelmät: Osastonhoitajalla on keskeinen asema ja tehtävä, jotta yksikön henkilöstön kliininen työ on sujuvaa. Osastonhoitajien kliinisen työn johtamisen kuvauksissa potilaan välittömään hoitoon liittyvä kuvaus jäi vähäiselle huomiolle. Lisätutkimusta tarvitaan osastonhoitajan ja eri ammattiryhmien sekä potilashoitoon liittyvän kliinisen työn johtamisesta.

Asiasanat: asemointi, kliinisen työn johtaminen, osastonhoitaja, sairaalaorganisaatio, sisällön analyysi

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Kliinisen työn johtamisen (clinical leadership) merkitystä ei ole riittävästi tunnistettu ja terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole yhtenäistä ymmärrystä kliinisen työn johtamisesta.

• Kansainvälisissä tutkimuksissa kliinisen työn johtaminen on liitetty terveydenhuollon eri ammattiryhmien esihenkilöiden työhön, mutta se voidaan ymmärtää myös osana terveydenhuollon ammattilaisen oman työn johtamista.

Mitä uutta tietoa artikkeli tuo?

• Osastonhoitaja mahdollistaa yksikön kliinisen työn sujuvuuden hoitohenkilöstön osaamisresurssien, toimintaprosessien sekä vuorovaikutusverkoston johtamisella.

• Osastonhoitajat kuvasivat vähäisesti potilaan välittömään hoitoon liittyviä kliinisen työn johtamisen tehtäviä.

• Osastonhoitaja asemoituu yksikön johtamisessa keskeiseen asemaan.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Osastonhoitajien tehtäviä ja työmäärää tulisi arvioida siten, että sairaalaorganisaatioissa osastonhoitajille mahdollistetaan näyttöön perustuvan kliinisen työn johtaminen.

• Osastonhoitajien osaamista voidaan lisätä tiedolla johtamisen täydennyskoulutuksella, jossa tavoitteena on vahvistaa välittömään potilaan hoitoon liittyvän kliinisen työn johtamista.

• Johtamisen näkökulmasta osastonhoitajan ja muiden ammattiryhmien esihenkilötyötä tekevien tehtäviä kliinisen työn johtamisen ja yleisjohtamisen välillä tulisi selkeyttää.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.